Incidenteel/structureel

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)

Programma

2017

2018

2019

2020

Totale baten excl. onttrekkingen en vrijval reserves

3.379.728

3.124.650

3.073.705

3.067.124

Structurele baten

3.098.257

3.017.521

3.002.954

3.006.373

Incidentele baten

281.471

107.129

70.751

60.751

Incidentele baten grondexploitaties 

Ruimtelijke ontwikkeling

98.122

60.434

60.434

60.434

Incidentele projecten/beleid: 

   Hoekse Lijn

Verkeer en Vervoer

179.000

45.000

10.000

0

   Diversen

Diversen

4.349

1.695

317

317

Totale lasten excl. toevoegingen reserves

3.544.357

3.184.373

3.098.772

3.076.668

Structurele lasten

3.071.927

2.973.353

2.947.204

2.945.127

Incidentele lasten

472.430

211.021

151.569

131.542

Incidentele lasten grondexploitaties 

Ruimtelijke Ordening

125.670

56.443

59.510

59.510

Incidentele personeelslasten

40.482

35.764

33.591

33.572

Incidentele projecten/beleid:

  Hoekse Lijn

Verkeer en Vervoer

179.000

45.000

10.000

0

  Investeringen met maatschappelijk nut

Diversen

78.694

53.002

36.668

28.129

  BUIG

Werk en Inkomen

34.174

0

0

0

  Incidentele toevoegingen aan voorzieningen

Diversen

556

8.364

11.364

9.895

  Diversen

Diversen

13.854

12.448

435

435

Onttrekking aan reserves incidenteel

235.865

106.603

56.240

42.212

Toevoeging aan reserves incidenteel

63.751

39.351

23.660

25.632

Totale incidentele baten

517.336

213.732

126.991

102.963

Totale incidentele lasten

536.181

250.372

175.229

157.174

Saldo incidentele baten en lasten

-18.845

-36.639

-48.238

-54.210

Regulier saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Saldo structurele baten en lasten

18.845

36.639

48.238

54.210

Saldo van structurele baten en lasten in % van baten excl. onttrekkingen reserves

0,6%

1,2%

1,6%

1,8%

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Tegenover de incidentele lasten staan incidentele baten en onttrekkingen aan reserves.

Baten

Incidentele baten grondexploitaties
Hieronder verstaan we de incidentele grondopbrengsten, subsidies en winsten. Hiertegenover staan de incidentele lasten met betrekking tot de grondexploitaties.

Project Hoekse Lijn
Het project Hoekse Lijn beoogt het koppelen van de spoorlijn naar Hoek van Holland aan het regionale metronet van Rotterdam. Tevens wordt een tracéverlenging tot aan het strand voorzien. Rotterdam ontvangt voor de uitvoering van dit project externe middelen (met name Metropoolregio). Hier tegenover staan incidentele lasten van gelijke omvang.

Diversen
Dit is de optelsom van verschillende incidentele baten, verspreid over verschillende programma's. Het betreft onder andere baten i.v.m. de Bed-Bad-Brood-regeling en het Asielakkoord (met een tegenpost aan de kant van de incidentele lasten).

Lasten

Incidentele lasten grondexploitaties
Zie toelichting bij baten.

Incidentele personeelslasten
Het betreft de lasten van externe inhuur.

Project Hoekse Lijn
Zie toelichting bij baten.

Investeringen in maatschappelijk nut
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor investeringen met maatschappelijk nut, die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingreserves met een investeringskarakter (bijv. IFR, ISV etc.). De lasten vallen in meerdere programma’s.

BUIG
Voor 2017 wordt een verschil tussen de BUIG-baten vanuit het Rijk en de gemeentelijke BUIG-lasten verwacht. Structureel wordt uitgegaan van evenwicht tussen BUIG-baten en BUIG-lasten.

Incidentele toevoegingen aan voorzieningen
In beginsel worden toevoeging aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last, en vrijval als een incidentele baat. Onttrekkingen lopen rechtstreeks via de balans, niet via de exploitatie, en vormen dus nooit een incidentele baat. Alleen toevoegingen aan de voorziening Vervangingsinvesteringen riolering en voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt.

Diversen
Dit is de optelsom van verschillende incidentele lasten, verspreid over verschillende programma's. Het betreft onder andere lasten i.v.m. de Bed-Bad-Brood-regeling, het Asielakkoord, Plan Oost en Schone Stad.

Reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden altijd als incidenteel beschouwd. Alleen de meerjarig doorlopende toevoegingen en onttrekkingen aan het Investeringsfonds Rotterdam worden als structureel aangemerkt.