IFR

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt gebruikt als dekking voor investeringsprojecten in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Voor een deel van de investeringen met een economisch of maatschappelijk nut worden de kapitaallasten uit (de rentebaten van) het IFR gedekt

Meerjarig verloop IFR

In de tabel is de opbouw en het verloop van het IFR weergegeven. Voor 2015 zijn de realisatiecijfers opgenomen aan de hand van de jaarrekening 2015. Voor 2016 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen.

Meerjarig verloop IFR

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo begin (stand per 1/1)

445.945

498.873

501.632

481.208

459.278

450.846

Toevoeging

104.552

71.125

36.264

24.970

24.027

23.866

Onttrekking

57.666

68.365

56.688

46.901

32.459

25.532

Resultaatbestemming

6.042

Saldo eind (stand per 31/12)

498.873

501.632

481.208

459.278

450.846

449.180

Toevoegingen

In 2017 wordt € 36,3 mln aan het IFR toegevoegd. Deze toevoeging is als volgt opgebouwd:

Opbouw toevoegingen (Bedragen x €1.000)

2017

1. Intensivering structureel (incl. trend)

11.684

2. Bespaarde rente 2017

17.680

3. Opbrengst erfpachtconversie Woonstad (3e tranche)

6.900

Totaal

36.264

1. Intensivering structureel
In 2017 wordt vanuit de algemene middelen € 11,7 miljoen toegevoegd aan het IFR. Dit bedrag bestaat uit de structurele intensiveringsreeks vanaf 2011 (afspraak coalitieakkoord 2010-2014) plus de trend uit voorgaande jaren en is gecorrigeerd voor de structurele bezuinigingsopgave en kortingen bij kaderbrief 2011 en 2012.
2. Bespaarde rente 2017
De bespaarde rente op andere reserves en voorzieningen dan het IFR, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR en worden ingezet als dekking van het investeringsvoorstel. Het precieze bedrag wordt van jaar tot jaar bekeken. Dat gebeurt op twee momenten: vooraf bij begroting en achteraf bij jaarrekening. In 2017 is er € 17,7 mln beschikbaar op basis van de verwachte bespaarde rente bij begroting.
Vanaf 2017 wordt de geraamde bespaarde rente meerjarig bij begroting toegevoegd.
3. Opbrengst erfpachtconversie Woonstad (3e tranche)
Met Woonstad is overeengekomen om een gefaseerde conversie van de erfpachtcontracten in gang te zetten. De huidige overeenkomst betreft de eerste fase van deze conversie en beslaat een periode van drie jaar. Met de gemaakte afspraken is volgens het gemeentelijk erfpachtsysteem een bedrag van circa € 24,0 mln gemoeid, verdeeld over de periode van drie jaar (2015 t/m 2017). Deze toevoeging heeft betrekking op de derde tranche van € 6,9 mln in 2017. In verband met een kasschuif van de opbrengsten ad € 1,1 mln van 2017 naar 2016, is de 2e tranche verhoogd tot € 9,1 mln en de 3e tranche verlaagd naar € 6,9 mln.

Onttrekkingen

In 2017 wordt circa € 56,7 mln aan het IFR onttrokken. Deze onttrekking is als volgt opgebouwd:

Opbouw onttrekkingen

2017

Stand begroting 2016

95.459

Bijstelling investeringsprojecten t/m 2017 (incl. kapitaallasten)

-38.771

Stand begroting 2017

56.688

Van de investeringsprojecten die in de jaren tot en met 2017 een bijdrage toegekend hebben gekregen, staat voor 2017 een onttrekking geraamd van € 45,3 mln.
Voor de projecten uit het investeringsvoorstel 2017 is voor het begrotingsjaar, is rekening houdend met het meerjarig verloop van de onttrekkingen, een bedrag geraamd van € 7,1 mln.  
Voor de aanvraag van de zgn. hefboombudgetten start najaar 2017 een procedure. Hierbij kunnen externe partijen een aanvraag indienen voor een gemeentelijke bijdrage. Deze aanvragen worden beoordeeld door een toetsingscommissie.
Mede naar aanleiding van de realisatie in 2016 zal de raming voor 2017 opnieuw in 2017 worden bezien en zonodig bijgesteld.
Daarnaast is rekening gehouden met € 4,2 mln aan kapitaallasten.
Klik hier om naar het complete investeringsvoorstel 2017 te gaan.