Verloop kapitaallasten

Op het moment dat een investeringsproject in gebruik wordt genomen, wordt de investering geactiveerd en overgeboekt naar de materiële vaste activa. Vanaf dat moment wordt over het project afgeschreven en rente toegerekend. Deze afschrijvingskosten en rentelasten vormen samen de kapitaallasten en zijn een belangrijke vaste kostenpost binnen de begroting. De omvang van de jaarlijkse kapitaallasten wordt bepaald door: de hoogte van de investeringen, de termijn waarin het actief wordt afgeschreven en de methode van afschrijven (annuïtair of lineair). Voor wat betreft de afschrijvingscomponent is uitgegaan van de vastgestelde afschrijvingstermijnen conform de Verordening Financiën Rotterdam 2013.

Verloop kapitaallasten lopende investeringen

Programma

Gevoteerd krediet

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Bestuur en dienstverlening

1.700

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

4.284

127

1.156

1.124

1.021

376

Verkeer en vervoer

121.074

10.355

11.679

12.843

13.278

11.094

Economische zaken

0

0

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

10.600

577

624

795

813

813

Onderwijs

0

0

0

0

0

0

Volksgezondheid en zorg

2.017

460

437

424

410

396

Werk en inkomen

10.489

155

1.529

2.131

2.123

2.065

Maatschappelijke ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Beheer van de stad

567.039

12.231

19.141

20.270

20.685

21.260

Stedelijke inrichting

18.100

730

885

1.041

1.168

0

Ruimtelijke ontwikkeling

1.222.785

11.940

13.547

16.124

18.308

21.101

Algemene middelen

5.815

502

1.331

1.291

1.250

1.209

Serviceorganisatie

75.485

15.777

15.624

14.233

9.481

7.153

Eindtotaal

2.039.388

52.854

65.953

70.276

68.537

65.467

In bovenstaande tabel zijn de verwachte kapitaallasten weergegeven die horen bij de lopende - nog niet afgesloten - investeringskredieten. Dit is het jaarlijkse financiële effect op de begroting als gevolg van de investeringen.

Verloop kapitaallasten nieuwe investeringen

Kapitaallasten nieuwe kredieten

Voorstel

Kapitaallasten

nieuw

2016

2017

2018

2019

2020

1. Vervangingsinvesteringen ICT

8.323

0

0

1.889

1.839

1.789

2. Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden

12.575

0

0

0

544

544

3. Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+  

8.000

0

0

408

408

408

4. Digitalisering Persoonskaarten

1.000

0

129

126

123

120

5. Containerservices 2017 

200

14

27

26

26

25

6. Lease voertuigen/ Werktuigen 2017

24.000

2.856

5.568

5.376

5.184

4.992

7. Vervanging Inzamelmiddelen 2017

4.000

278

544

528

512

496

8. Containers Reinigingsbedrijven 2017

400

28

54

53

51

50

9. Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018

1.594

0

0

152

208

203

10. Investeringen grondexploitaties 2017

85.000

0

0

0

0

0

11. Top 6 parkeergarages

16.600

0

0

718

718

718

12. Vastgoed 2017

3.000

0

0

130

130

130

13. Essenburgpark

1.155

0

35

35

35

35

14. Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp

6.170

0

0

894

1.275

1.343

15. Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie

1.700

0

0

179

175

170

Totaal

173.717

3.176

6.357

10.514

11.228

11.023

In bovenstaande tabel staan de kapitaallasten weergegeven vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.