Renterisicobeheer

Bij het afsluiten van nieuwe leningen loopt de gemeente een renterisico. Tevens bestaat er een renterisico op het moment van renteherziening bij een lopende lening. Een stijging van de rentetarieven ten opzichte van de begroting leidt namelijk tot hogere rentelasten. Deze renterisico’s worden deels beheerst door de marktrente behoedzaam te ramen. Als onderdeel van het renterisicobeheer wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van renteswaps. De financieringsreserve is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk renterisicobeleid. In het geval van een beperkte rentestijging kan een beroep worden gedaan op deze buffer om de extra rentelasten op te vangen.