Leningverstrekking

Verstrekte leningen (balansstanden ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Woningbouwcorporaties

165.116

156.909

148.403

139.429

129.942

RET Rail

406.840

346.180

285.520

224.860

164.200

RET Infra

241.650

199.210

160.720

124.530

96.790

Havenbedrijf Rotterdam

55.812

44.782

34.573

30.991

27.220

Deelnemingen

704.302

590.172

480.813

380.381

288.210

Sportverenigingen

12.572

12.259

11.962

11.665

11.283

Overig

20.917

19.963

18.971

17.972

17.715

Totaal verstrekte leningen

902.907

779.303

660.149

549.447

447.150

De spelregels voor het verstrekken van leningen en garanties zijn vastgelegd in de Verordening Leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014. De gemeente is zeer terughoudend bij het verstrekken van geldleningen, waarbij het “Nee, tenzij…” principe wordt gehanteerd. De bestaande portefeuille heeft dan ook een aflopend karakter. De geldleningen zijn voornamelijk verstrekt aan woningbouwcorporaties en voormalige gemeentelijke onderdelen. Tot 1994 verstrekte de gemeente leningen aan woningbouwcorporaties. In 1994 is de gemeente een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aangegaan waardoor de leningen van woningbouwcorporaties worden gewaarborgd door het WSW. Sinds dat moment trekken de woningbouwcorporaties zelfstandig hun leningen aan op de kapitaalmarkt en verstrekt de gemeente geen leningen meer.

Bij verzelfstandiging van gemeentelijke onderdelen geldt vaak een overgangsregime voor wat betreft de financiering. De gemeente verstrekt dan leningen met een aflopend karakter die geleidelijk door verzelfstandigde onderdelen worden geherfinancierd op de markt. Zo heeft het Havenbedrijf Rotterdam al een groot deel van de in 2004 verstrekte geldleningen afgelost en lopen de resterende leningen in de komende jaren verder af. In uitzondering op deze regel is bij de verzelfstandiging van de RET besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV wel via de gemeente kan blijven verlopen vanwege het feit dat deze infrastructuur onlosmakelijk verbonden is met de gemeentelijke infrastructuur. In 2010 heeft de gemeente ook de financiering van het railgebonden materieel (metro’s en trams) op zich genomen omdat de RET zich door de marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. De MRDH heeft een zienswijzeprocedure opgestart bij de deelnemende gemeenten om de rol van financier van de RET op zich te kunnen nemen. Voor de toekomst kan dit betekenen dat de gemeente als financier van de RET zal terugtreden. De leningen aan sportverenigingen zijn verstrekt voor investeringen in de sportaccommodaties, zoals sportvelden, kantines en tribunes. Onder de overige leningen valt de leningfaciliteit aan Cambridge Innovation Centre ter versterking van het innovatie- en ondernemersklimaat. Daarnaast zijn er nog de funderingsleningen aan particulieren, aan derden verstrekte leningen via het Rotterdams Restauratiefonds (RRF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).