Beleidsuitgangspunten

Inleiding en Kaders

De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de samenstelling van het voorgestelde pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen in 2017; de relatieve druk van de lokale belastingen en heffingen; en de stand van zaken en de voornemens voor het begrotingsjaar rondom een aantal beleidsitems. Ook schrijft het herziene BBV voor dat per 2017 de kostendekkendheid van alle legestarieven inzichtelijk moet worden gemaakt. Dat wil zeggen dat alle toegerekende kosten(soorten) en opbrengsten expliciet genoemd moeten worden en welke keuzen daarbij gemaakt worden. Tot slot wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid.

Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), verplicht om de gemeenteraad inzicht te geven in ten minste:

a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid;
f. toelichting op de kostendekkendheid van legestarieven.

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet is de raad verplicht om bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.
In Rotterdam geldt de Verordening financiën Rotterdam 2013 en de regeling financiën Rotterdam.
De verordening bepaalt in artikel 4, lid 5 dat de wettelijke paragrafen van de beleidsbegroting, waaronder de paragraaf Lokale Heffingen, zijn gebaseerd op afzonderlijke beleidsdocumenten. De raad stelt deze beleidsdocumenten kort na aanvang van iedere raadsperiode vast.

Met de Kadernota Lokale Lasten 2014 –2018 is hiermee invulling gegeven op het gebied van lokale heffingen. Dit beleidskader, dat de raad 11 november 2014 heeft vastgesteld, geeft antwoord op vragen als: welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij?
Daarmee heeft de raad de kaders voor het door het college te voeren lokale lastenbeleid voor de komende jaren vastgesteld. En daarover legt het college periodiek verantwoording af richting raad.
De kadernota wordt vergezeld van de Notitie Toelichting soorten Lokale Heffingen Gemeente Rotterdam.

Aanpassing kadernota lokale lasten 2014-2018

De meeste uitgangspunten en collegedoelstellingen op het gebied van lokale heffingen, zoals opgenomen in de Kadernota Lokale Lasten 2014-2018 blijven in stand. Echter, er is een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat de kadernota geactualiseerd moet worden. Het BBV schrijft voor dat er een kostenonderbouwing moet komen voor alle heffingen en leges en dat de raad de wijze van toerekening van toerekening van overhead bij de berekening van de tarieven voor lokale heffingen moet vaststellen. Verder heeft de afdoening van de motie NIDA: “OZB werk ermee” tot gevolg dat leegstand niet langer geheel verdisconteerd wordt in het tarief OZB-gebruikers niet-woningen, maar voortaan in het tarief OZB- eigenaren niet-woningen. Daarnaast is een tweetal landelijke ontwikkelingen die (grote) invloed heeft op onze lokale heffingen: afschaffing precariobelasting voor ondergrondse netwerken van nutsbedrijven en verruiming van het lokale belastinggebied. Deze ontwikkelingen worden verder in de paragraaf toegelicht. Uw raad zal een wijzigingsvoorstel van de kadernota nog dit jaar ontvangen.

Beleidsuitgangspunten

Belastingheffing is een ingrijpende bevoegdheid van overheden in relatie tot de belastingbetalers. Dat vraagt om helderheid over de besteding van het belastinggeld, maar evenzeer om een correcte benadering van de belastingbetaler. Om de relatie overheid - belastingbetaler te borgen gelden de volgende uitgangspunten:

Algemene uitgangspunten:

 • rechtmatigheid
 • rechtszekerheid
 • rechtsgelijkheid
 • doelmatigheid
 • doeltreffendheid

Coalitieakkoord ‘Volle Kracht Vooruit’.
Daarnaast gelden als richtsnoer voor het lokale lastenbeleid de volgende uitgangspunten uit het Coalitieakkoord ‘Volle kracht Vooruit’:

 • Minder woonlasten voor bewoners
 • We schaffen de reclamebelasting in het havengebied af
 • We verlagen de markttarieven met 20%
 • We verlagen de bouwleges met 20%
 • We verlagen de hondenbelasting met 30%
 • We verlagen de afvalstoffenheffing voor gezinnen en alleenstaanden, waarbij een differentiatie in tarief zal gelden
 • De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt gehalveerd.