Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. De algemene reserve heeft een algemeen karakter, en is vrij aanwendbaar. Voor het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve wordt in de gemeente Rotterdam de term weerstandsvermogen gebruikt. Het weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • De bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is gevormd voor een specifiek doel, maar indien er geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, kan de raad de bestemming veranderen. Juridische verplichtingen rusten er op de bestemmingsreserve Infrastructuur (gegeven de contracten voor Rotterdam Centraal Station), ISV-3 en het out-of-pocket-deel van het IFR (gegeven de contracten die zijn aangegaan). De bestemmingsreserve Parkeerfonds is een egalisatiereserve, en daarmee een verlengstuk van de exploitatie. Daarom wordt deze niet als onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit gezien.
  • Stille reserves. Het betreft de verkoopwaarde van activa voorzover de verkoop binnen één jaar te realiseren is, de verkoop niet leidt tot een gat in de begroting én de verkoop de taakuitoefening van de gemeente niet aantast. Een beperkt aantal activa voldoet aan al deze voorwaarden. Het college gaat uit van een stille reserve van maximaal € 50 mln.
  • De stelpost onvoorzien. Het BBV verplicht tot een stelpost onvoorzien in de begroting, voor eerste onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare financiële tegenvallers. Deze stelpost bedraagt € 3,6 mln.
  • De onbenutte belastingcapaciteit. Deze bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen en/of belastingen te verhogen. In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt ervan uitgegaan dat er geen onbenutte belastingcapaciteit is.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   Algemene reserve

110

136

148

67

48

46

48

   Financieringsreserve

69

67

79

82

83

81

82

   Kredietrisicoreserve

54

58

64

65

66

66

66

Weerstandsvermogen

233

260

290

213

197

194

196

   Bestemmingsreserves overig

801

809

763

675

633

610

598

   Waarvan verplicht

-379

-333

-325

-305

-295

-287

-279

   Stille reserves

50

50

50

50

50

50

50

   Stelpost onvoorzien

5

4

4

4

4

4

4

   Onbenutte belastingcapaciteit

0

0

0

0

0

0

0

Beschikbare weerstandscapaciteit

710

790

782

637

588

571

569