Benodigde weerstandscapaciteit

Er is een risico-inventarisatie gemaakt door de clusters. Aan deze lijst zijn vervolgens op concernniveau de gemeentebrede, clusteroverstijgende risico’s toegevoegd. Onderstaand worden de risico’s met de grootste financiële gevolgen weergegeven en toegelicht. De gehanteerde ondergrens bedraagt € 5 mln.

Kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen, wordt gebruikt gemaakt van een risicosimulatiemodel. Relevant is de kans dat een risico zich voordoet, en de maximale financiële gevolgen ervan. Niet alle risico’s zullen zich tegelijkertijd in hun maximale omvang voordoen. Er wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 95%. Dat wil zeggen dat de berekende benodigde omvang van de weerstandscapaciteit in 95% van de gevallen toereikend is om de risico’s te dekken.

De kwantificeerbare risico’s zijn als input voor het risicosimulatiemodel gebruikt, met uitzondering van het risico op de grondexploitaties en het risico borgstellingen en garanties. Het risico op de grondexploitaties wordt op basis van scenario’s bepaald. Het risico op de borgstellingen en garanties wordt berekend op basis van de door banken algemeen gehanteerde dekkingsgraad. De afzonderlijk berekende risico’s op de grondexploitaties en de borgstellingen en garanties worden aan de uitkomsten van het risicosimulatiemodel toegevoegd. De uitkomst van het model is opgenomen in de tabel waarin de weerstandsratio wordt weergegeven.