Weerstandsratio

Weerstandsratio (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beschikbare weerstandscapaciteit

710

790

782

637

588

571

569

Benodigde weerstandscapaciteit

290

255

276

276

276

276

276

Weerstandsratio

2,5

3,1

2,8

2,3

2,1

2,1

2,1

Norm gemeente Rotterdam: minimaal 1,4 eind 2018  

De weerstandsratio betreft de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door álle reserves, tenzij er verplichtingen zijn aangegaan, de stille reserves en eventuele onbenutte belastingcapaciteit (deze wordt op nul geraamd). De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. Voor de berekening worden omvang en kans van de risico’s in een risicocumulatiemodel ingevoerd. In het Coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’ is afgesproken dat de weerstandsratio aan het eind van de collegeperiode minimaal 1,4 bedraagt. Aan deze norm wordt met de voorliggende begroting voldaan.