Financiële bijstellingen

Onderdeel (* €1 mln)

budget nota 2015-2018

bijstelling 

Begroting 2017

wegen

49,2

7,5

56,7

groen en bomen

33,8

33,8

oppervlaktewater

5,4

5,4

civiele kunstwerken

15,5

1,0

16,5

openbare verlichting

7,8

7,8

spelen

3,8

3,8

beeldende kunst en monumenten

0,5

0,5

Totaal

116,0

8,5

124,5

Vanaf de begroting 2016 heeft het college voor wegen structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld.
Vanaf 2017 is de uit het coalitieakkoord voorkomende tijdelijke taakstelling op het beheer van de buitenruimte (van orgine € 5,0 mln) teruggebracht naar  € 1,25 mln.