Stichtingen

Een verbonden partij kan een stichting zijn. Stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft, of waartoe het College expliciet besloten vallen in dit kader onder de term verbonden partij. Dit geldt alleen als er geen sprake is van een subsidierelatie. Als de gemeente een stichting in overwegende mate subsidie geeft, valt die stichting onder ‘gesubsidieerde instellingen’ en is het geen verbonden partij.

De Bibliotheek Rotterdam en Rotterdam Internet Exchange (RiX) zijn de twee stichtingen die voor de gemeente een verbonden partij zijn. Voor de Bibliotheek geldt dat zij door het college als verbonden partij is aangemerkt.
Ten aanzien van RiX was er zowel sprake van een bestuurlijk als financieel belang. De statutaire bevoegdheden van de gemeente vormen het bestuurlijk belang in RiX. Het financiële belang in RiX omvatte de gemeentelijke garantstelling van € 4,2 mln voor de lening van de BNG Bank aan de stichting. Deze lening is reeds afgelost. Daardoor is de borg komen te vervallen.

Te continueren stichtingen
Toelichting per verbonden partij
Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR)

In 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde uitgangspunten vastgesteld voor het meerjarenbeleid voor de stichting Bibliotheek Rotterdam. Op basis daarvan heeft de SBR in 2016 een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. In dit nieuwe beleidsplan zet de SBR meer in op spreiding van de aanwezigheid van de bibliotheek over de stad en op meer gebiedsgericht maatwerk in het aanbod van producten en diensten. In samenhang met het nieuwe beleidsplan heeft de SBR de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op onderdelen bijgesteld. De KPI’s gaan onder meer over op de bereikbaarheid van het producten- en dienstenaanbod zoals het aantal vestigingen en servicepunten, het aantal studieplekken, het aantal activiteiten en het aantal bezoekers/gebruikers.

Stichting Rotterdam Internet Exchange (R-iX)

Eind 2015 is de verkoop van het datacenter voltooid en zijn de daarmee verbonden leningen bij de BNG Bank afgelost. Sindsdien richt de stichting R-iX zich volledig op haar rol om een onafhankelijk internettoegangspunt en -knooppunt te zijn voor Rotterdamse burgers, bedrijven en instellingen. Verder zet R-iX zich in om digitale ontwikkelingen in Rotterdam te starten en aan te jagen. Zo is in 2016 Rotterdam Internet Valley succesvol afgerond. Dit is een Rotterdamse organisatie die ICT-startups begeleidt. Het vervolg hierop wordt uitgewerkt. De stichting R-iX wil haar vermogen versneld inzetten in de digitale transitie en in Smart Cities. Smart Cities is onderdeel van het programma Roadmap Next Economy.

Nieuw op te richten stichtingen

Geen.

Te beëindigen stichtingen

Geen.