Beleid

Kader Stedelijke Ontwikkeling

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie, zoals vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad (2013). De uitwerking van de aantrekkelijke woonstad richt zich op een betere ´quality of life´ en meer specifiek op het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden, mensen met midden- en hoge inkomens en gezinnen. De versterking van de economische structuur richt zich op de economische clusters Clean Tech, Medisch, Food en Maritiem en stimulering van innovatie. Omdat de gemeente weinig investeringsmiddelen heeft, is bij het uitwerken van de stedelijke ambities de markt aan zet. Ook in 2017 blijft de gemeente zich in voor het aantrekken van nieuw investerend en organiserend vermogen voor Rotterdam.

Grondprijsbeleid

De gemeente Rotterdam hanteert sinds 2013 de normatief residuele methode voor het tot stand komen van grondprijzen.

BBV-aspecten

In maart 2016 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd waarmee wijzigingen in de verslagleggingsregels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht zijn geworden. De wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor de grondexploitaties, die tot uiting komen in de begroting.