Concernontwikkelingen

De doorontwikkeling van de organisatie is op stoom en de besparingsopgave voor de jaren
2016-2018 is grotendeels ingevuld. Het college kiest nu voor de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers die daarin werkzaam zijn. Als eigentijds werkgever zorgen we voor een organisatie die mee beweegt met de omgeving en die op een flexibele manier kan inspelen op de ontwikkelingen in de stad (Organisatievisie 2015-2018). Deze organisatievisie is vertaald naar een uitvoeringsagenda HRO waarbij instrumenten worden ingezet om als organisatie goed om te kunnen gaan met de externe ontwikkelingen. De vier thema’s van de uitvoeringsagenda HRO (organisatieontwikkeling, Rotterdams leiderschap, eigentijds werkgeverschap en flexibele en duurzame inzetbaarheid) vormen de kapstok voor de speerpunten:

  1. Strategische personeelsplanning
  2. Gesprekscyclus
  3. Flexibele arbeid
  4. Van verzuim naar vitaliteit

Door meer te werken met een flexibel personeelsbestand, lukt het de organisatie steeds beter om mee te bewegen met de externe ontwikkelingen en de uitvoering efficiënt en effectief te doen. Door inzet van strategische personeelsplanning kunnen we ervoor zorgen dat er vooraf een betere inschatting gemaakt kan worden van de wijze waarop de capaciteitsbehoefte wordt ingevuld. Strategische personeelsplanning houdt in dat de juiste persoon, op het juiste moment op de juiste plek in de organisatie staat om onze doelstellingen te realiseren. Strategische personeelsplanning geeft inzicht in aantallen, competenties en behoefte en geeft vooral ook een lange termijn visie op basis waarvan we de juiste strategische keuzes kunnen maken ten aanzien van ons personeelsbeleid.

Gezamenlijk met het realiseren van de overige speerpunten van de uitvoeringsagenda HRO, zorgen we ervoor dat het personeel voldoende is toegerust om hier in mee te bewegen en blijvend een rol te vervullen. Een en ander uiteraard binnen de kaders die vanuit het collegeakkoord zijn meegegeven, waaronder de besparingsopgave van € 40 miljoen structureel in 2018.