Fiscaliteiten

Overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen vallen per 1 januari 2016 onder de vennootschapsbelasting (Vpb). Alleen voor bepaalde havenbedrijven, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam N.V., geldt voor het jaar 2016 nog een vrijstelling. Deze vrijstelling vervalt per 1 januari 2017.
De inventarisatie van de ondernemingsactiviteiten van de gemeente is voltooid. De uitkomsten van deze inventarisatie en de hieraan verbonden conclusies zijn per cluster in een notitie neergelegd.  De meeste activiteiten komen niet door de “ondernemingspoort”. Dit komt omdat deze activiteiten geen winst genereren (bijvoorbeeld bij de zwembaden of bij grondexploitaties), doordat in fiscale zin de gemeente niet deelneemt aan het economische verkeer (zoals bij het ophalen van huisvuil) of doordat sprake is van vermogensbeheer (bijvoorbeeld bij erfpacht). Over sommige activiteiten vindt nog overleg plaats met de Rijksbelastingdienst, bijvoorbeeld het vastgoedbeheer.
De enige activiteit waarvan tot dusverre is geconstateerd dat er belastingplicht optreedt, is Roteb Lease. De uit deze belastingplicht voortvloeiende Vpb-afdracht is - op basis van de realisatie volgens het cluster in 2015 – geschat op € 500.000 per jaar.

Gemeentelijke deelnemingen

Met ingang van 2016 zijn alle 100%-gemeentelijke deelnemingen Vpb-plichtig. De gemeente is fiscaal verantwoordelijk voor zover deze deelnemingen in het verlengde van de gemeente werken (dus bijvoorbeeld niet voor de RET). De impact van de belastingplicht is beperkt omdat er een vrijstelling geldt voor zover deze vennootschappen – met name SSC Flex B.V., MultiEmployment Rotterdam B.V. en Ro!Entree B.V. - voor de gemeente werken.