Doelen

Doelen Delfshaven
Spangen, Oud-Mathenesse en Witte Dorp

1. Iedereen doet mee
Minder mensen hebben moeite met rondkomen. Meer mensen werken en minder mensen doen een
beroep op een uitkering. De taalbeheersing is beter en er komen meer kansen voor de jeugd en de ontwikkeling van hun talenten. Er is meer onderlinge hulp en er zijn meer contacten. Realisatie van deze doelen betekent: creatie van werkgelegenheid en verkleining van het aantal
mensen dat een beroep doet op een uitkering. Ook is het nodig de taalbeheersing te verbeteren en kansen te bieden voor de jeugd, aansluitend bij hun talenten. Versterking van de onderlinge samenhang en van het netwerk in de wijk zijn eveneens nodig.

2. Woonmilieu/leefomgeving
Spangen en Oud Mathenesse/ Witte Dorp zijn aantrekkelijker om te gaan of te blijven wonen. Er is meer gevarieerdheid in huishoudens en inkomensgroepen, met betere aansluiting van voorzieningen en woningen op wensen van bewoners en ondernemers; de kwaliteit van de buitenruimte is meer hoogwaardig en winkelgebieden zijn aantrekkelijker door een gevarieerd aanbod en goede kwaliteit. Anders gezegd; het verbeteren van het woonmilieu en de leefomgeving en met het aanbod aan voorzieningen en woningen een gevarieerde bewonersgroep te interesseren of geïnteresseerd te houden voor deze wijken.

3. Basis is op orde
In beide wijken is de veiligheid verbeterd, zowel in cijfers, objectief en subjectief (veiligheidsgevoel); voor Schoon en Heel geldt dat de stedelijke normen behaald worden; bewoners zijn met BuurtBestuurt actief betrokken. Het voorzieningenniveau faciliteert in voldoende mate de vele (vrijwilligers)activiteiten die onder andere in buurthuis De Put en het Westervolkshuis plaatsvinden.

Bospolder - Tussendijken

1. Iedereen doet mee
Bewoners zijn meer zelfredzaam en meer verbonden met de buurt. Zij hebben daarvoor beschikking over de benodigde capaciteiten en vaardigheden. De onderwijs- en arbeidsmarktpositie van jongeren is beter. Deze doelstelling wordt concreet door te sturen op een toename van het aandeel van de bevolking met een startkwalificatie en het aandeel schoolgaande jeugd. Ten aanzien van arbeidsparticipatie zijn het beroep op de bijstand, het aantal niet werkende werkzoekenden van 18 tot 22 jaar en het aantal langdurige werkzoekenden de indicatoren. De binding met de wijk geldt als overkoepelende maatstaf voor het behalen van deze doelstelling.

2. Basis is op orde
Bewoners zijn meer tevreden met hun woonomgeving. Bewoners voelen zich veilig en de buitenruimte en de voorzieningen zijn op orde. Een stijging van de tevredenheid over de totale woonkwaliteit geeft hier een algemene indruk. Meer specifiek wordt gewerkt aan een verbetering op het feitelijke aantal
meldingen en aangiften van overlast, geweld en vandalisme. Ook de beleving van overlast is een
belangrijke indicator: van de vijf sterkst ervaren buurtproblemen wordt ingezet op een daling van het
percentage bewoners dat vaak overlast ervaart. Bronnen van overlast, zoals vervuiling door de markt,
worden aangepakt. De verwachting is dat hierdoor de score van de veiligheidsindex zal stijgen.

3. Woonmilieu/leefomgeving
Bewoners en bezoekers vinden de wijk aantrekkelijker. Men wil hier graag wonen én verblijven. De
gemeente onderzoekt de vraag of bewoners anderen de wijk als woonomgeving aanbevelen. Inzet is om hier een stijging te realiseren, als uiting van de aantrekkelijkheid van de wijk. De kansen die de wijk biedt, worden beter benut. De resultaten van deze doelstelling worden meetbaar door een afname van het percentage mensen dat kort in de wijk woont, gecombineerd met een groei van het eigen woningbezit.

Middelland en het Nieuwe Westen

1. Iedereen doet mee
Bewoners hebben meer binding met elkaar en met de buurt. Er is minder achterstand in taal en armoede. Speeltuinverenigingen, zelforganisaties, actieve Buurt Bestuurt-groepen en
bewonersinitiatieven kenmerken Middelland en het Nieuwe Westen. Door de activiteiten die deze
organisaties ontplooien, is er binding met elkaar. Inzet is om deze binding verder te
versterken. Dit gebeurt vooral door het versterken van de relatie van kansarmere bewoners met de
kansrijkeren. Achterstanden van kansarmere bewoners zijn verbeterd door relaties en netwerken met de kansrijkere bewoners. Schulden van bewoners staan ondernemerschap in de weg. Daarom zijn schulden aangepakt en wordt gewerkt aan het voorkomen ervan. Ook zijn initiatieven ontplooid die ‘zorg voor elkaar’ mogelijk maken, zoals Zorgvrijstaat Rotterdam West.

2. Woonmilieu/leefomgeving
Het milieu is verbeterd; evenals een deel van de staat van het vastgoed. Tevredenheid van bewoners en ondernemers over het beheer van buurten, straten en pleinen is toegenomen. Bewoners in Middelland en het Nieuwe Westen beheren graag zelf hun straat en buurt. Bewoners krijgen zeggenschap over (een deel van) het beheer van een wijk of buurt, zoals het Heemraadspark.
Daarnaast is de luchtkwaliteit verbeterd. Ook is inzet gepleegd op het minimaliseren van de schadelijke en overlastgevende gevolgen van de luchtkwaliteit op de ’s-Gravendijkwal voor de rest van de wijken. Er is onderzoek gedaan naar de verbetering van de waterkwaliteit van de singels en onderzocht waar extra wateropvang kan worden gerealiseerd. Vergroening van de wijken door bewonersinitiatieven is hiervoor een geschikt middel. Het funderingsprobleem van Middelland heeft aandacht gekregen.

3. Veiligheid
In Buurt Bestuurt vindt samenwerking plaats tussen diverse bewoners van Middelland en het Nieuwe Westen. De vele actieve Buurt Bestuurt-groepen dragen bij aan vermindering van
onveiligheidsgevoelens van bewoners. De tevredenheid van de bewoners over hun buurt stijgt door zeggenschap van bewoners en concrete samenwerking tussen gemeente en politie bij de veiligheidsaanpak. Het proces van verbinden en faciliteren wordt verder ontwikkeld.

Delfshaven, Schiemond en het Lloydkwartier

1. Iedereen doet mee
Bewoners zijn meer zelfredzaam en meer verbonden met de buurt.

2. Basis is op orde
Bewoners zijn meer tevreden met hun woonomgeving. Er is participatie en verbinding met andere
partijen in de omgeving. Bewoners voelen zich veilig. De buitenruimte en de voorzieningen zijn op orde.

3. Woonmilieu/leefomgeving
Bewoners, ondernemers en bezoekers vinden de wijk aantrekkelijker. Er is meer balans en aanvaardbare overlast. Men wil hier graag wonen, werken en recreëren. Vanuit deze algemene doelen zijn er per buurt specifieke doelen voor Historisch Delfshaven, het Coolhaveneiland, Schiemond en het Lloydkwartier. De indicatoren uit het wijkprofiel en andere onderzoeksinformatie, waaronder enquêtes van de gebiedscommissie, vormen de basis voor deze specifieke doelen.

De doelen per buurt:
In Historisch Delfshaven is er meer eensgezindheid onder de ondernemers om samen te werken aan de bloei van dit gebied. Er is een goede balans tussen bewoners en bedrijven. Horecaoverlast ligt op een voor bewoners aanvaardbaar niveau. Bewoners en ondernemers zijn constructief met elkaar in gesprek en onderschrijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er zijn weinig leegstaande bedrijfsruimtes. De buitenruimte ziet er aantrekkelijk uit en er is een aantrekkelijk verblijfsklimaat.

Op Coolhaveneiland voelen bewoners zich meer verbonden met hun buurt en zijn ze meer tevreden met hun woonomgeving. De contacten tussen bewoners en zorg- en opvanginstellingen zijn toegenomen en bewoners voelen zich veiliger. De buitenruimte is op orde. Er is een groter aantal bewoners maatschappelijk actief en meer zelfredzaam; problemen achter de voordeur zijn afgenomen. Cultuur en culturele voorzieningen hebben een verbindende functie binnen en buiten de wijk. Opvangvoorzieningen zijn beter verbonden, zowel onderling als met de buurt; er is een betere balans ontstaan.

In Schiemond voelen bewoners zich meer verbonden met hun buurt en is de onderlinge verbinding tussen bewonersgroepen toegenomen. Bewoners voelen zich veiliger. Er is een groter aantal bewoners maatschappelijk actief. Er zijn minder bewoners afhankelijk van een uitkering. Problemen achter de voordeur zijn afgenomen. Jongeren hebben een sterkere positie op de onderwijs- en arbeidsmarktpositie, omdat zij beschikken over de benodigde capaciteiten en vaardigheden.
In het Lloydkwartier is het proces van doorontwikkeling van de buurt op gang gekomen. Waar nodig wordt het eigen initiatief van bewoners gefaciliteerd. Bewoners en creatieve ondernemingen leggen verbindingen met aangrenzende wijken.