Doelen

Doelen Hoek van Holland

1. Een zelfvoorzienende woongemeenschap
Het aantal woningen is met minimaal 100 toegenomen en de bevolkingsopbouw is evenwichtiger samengesteld: er wonen meer gezinnen en mensen met middeninkomens en hogere inkomens. Het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de buitenruimte blijven op peil. Daarbij is de renovatie en ontwikkeling van het wijkgebouw ‘De Hoekstee’ een speerpunt. Het bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd en het Centrumplan verder uitgewerkt. De bereikbaarheid is vergroot: de Hoekse Lijn is omgebouwd tot lightrailsysteem en doorgetrokken naar het strand, en de H6 weg is aangelegd.

2. Een vitalere en zelfredzamere leefgemeenschap
De sociale cohesie moet behouden blijven. Er is speciale aandacht ouderen en de jeugd krijgt alle kansen. Focus ligt op gezondheid en vermindering van alcohol- en drugsgebruik. Er vindt actieve monitoring plaats van luchtkwaliteit en geluidhinder. Seizoensgebonden criminaliteit en druggerelateerde overlast worden planmatig aangepakt. Op het gebied van zorg en welzijn is sterk preventief jeugdbeleid nodig, naast aandacht voor de bijzondere ligging van Hoek van Holland en de samenwerking met het Westland.

3. Kwalitatief hoogwaardige vierseizoenenbadplaats
Hoek van Holland wordt een vierseizoenenbadplaats. Er is meer verblijfsrecreatie, met goede faciliteiten. Nieuwe ontwikkelingen, zoals Malibu aan de Maas en een recreatiepark aan de pier, krijgen steun van de gemeente. Het toeristische aanbod moet beter; Rotterdam Partners betrekt Hoek van Holland daarvoor nadrukkelijk bij haar evenementen. De resultaten voor ‘schoon en heel’ in de buitenruimte blijven minimaal op het huidige niveau. De aantrekkelijkheid en de veiligheid van het strand zijn vergroot.