Doelen

Doelen Kralingen-Crooswijk
Crooswijk

1. Betere sociaal economische positie van bewoners
2. De wijk is leefbaarder
3. Betere en gevarieerdere woningvoorraad
Inzet in heel Crooswijk met focus op Oud Crooswijk

Kralingen-West

1. Verbetering van de sociaaleconomische positie van bewoners, vooral in de buurten Jaffa en Vredenoord. Het streven is om in 2030 het aantal lage huishoudinkomens met 20% terug te dringen naar het Rotterdams gemiddelde. Voor 2018 streeft de gebiedscommissie naar een vermindering van 5%. Het aantal huishoudens met een uitkering ligt met 12% voor heel Kralingen-West net boven het Rotterdams gemiddelde.

2. Er is een concentratie van huishoudens met een uitkering in Jaffa en Vredenoord. Helaas zijn er op dit niveau beperkte gegevens beschikbaar. Meer mensen weten de weg te vinden naar belangrijke voorzieningen. Het aantal huishoudens met een uitkering is in 2018 gedaald naar 10%. De taalbeheersing in Kralingen-West stijgt naar het niveau van het Rotterdams gemiddelde.

3. Versterking van de aantrekkelijkheid van Kralingen-West voor mensen met een bovengemiddeld inkomen. Het huidige woningaanbod is voor bewoners nu niet aantrekkelijk genoeg. Sociale stijgers moeten voor de wijk behouden blijven. Het maken van een wooncarrière in de wijk voor mensen met een middeninkomen of mensen met hogere inkomens moet mogelijk zijn door een goede variatie in het woningaanbod. De woontevredenheid gaat omhoog. Veiligheid is voor veel mensen een belangrijke factor bij de bepaling waar ze willen gaan wonen. De veiligheidsbeleving moet in Kralingen-West minimaal op het Rotterdams gemiddelde liggen. Mensen willen en kunnen in Kralingen-West hun wooncarrière maken door een gevarieerd woningaanbod, bijpassende voorzieningen en plekken van ontmoeting. Er is meer contact ontstaan met buren en de buurt.

Kralingen-Oost

Behoud van de huidige scores van de fysieke index, sociale index en veiligheidsindex.

De Esch

1. Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Padenbuurt en Herman Bavinck Driehoek daalt. Het aantal
overlastmeldingen in vooral de Padenbuurt en Herman Bavinck Driehoek daalt. Onderzoek naar
de problematiek rond het Filtergebouw, in samenwerking met partners.
2. De subjectieve tevredenheid over voorzieningen blijft gelijk of stijgt licht.

Struisenburg

1. Toename van binding met en betrokkenheid van bewoners met de wijk.
2. De objectieve cijfers over vandalisme komen rond het Rotterdams gemiddelde te liggen.
3. De objectieve en subjectieve cijfers voor milieu zijn verder verbeterd.