Doelen

Doelen Overschie

Doel 1: Iedereen doet mee
Het eerste doel - ´Iedereen doet mee´ - is gericht op het individu, de mensen en op groepen mensen.
Dit doel beoogt om jong en oud, bestaande en nieuwe inwoners en oostelijk en westelijk Overschie samen te binden. Overschie laat ´iedereen´ participeren in de samenleving. Dit is juist nu van belang, omdat Overschie te maken heeft met grote ontwikkelingen, met de nieuwe wijk Park 16Hoven, de kantorenontwikkeling bij de luchthaven, en de herstructurering in Kleinpolder. Deze betekenen veel voor de sociale binding en cohesie in het gebied. Het werkwoord ´doen´ geeft de actie aan en appelleert aan de zelfstandigheid van mensen. Initiatief komt uit de inwoners zelf. Het woord ´mee´ legt de verbinding met andere mensen of andere activiteiten.

Doel 2: Een gezondere woonomgeving
Het tweede doel - 'Een gezondere woonomgeving' - is gericht op de buurten en de wijken in Overschie
en appelleert aan Overschie als aantrekkelijk woonmilieu. Uit het Wijkprofiel komt onomwonden naar
voren dat de milieukwaliteit in Overschie onvoldoende is. De oorzaak is vooral rijksweg A13 die
het stedelijk gebied doorsnijdt. Niet alleen zorgt deze doorsnijding in belangrijke mate voor geluidhinder en een slechte luchtkwaliteit, maar ook voor een fysieke barrière. De aanwezigheid van de A13 in zijn huidige vorm is dan ook een ernstige verstoring voor de leefkwaliteit in Overschie en de gezondheid van zijn inwoners. Ontlasting van de gebieden die grenzen aan de A13 is dan ook nodig.
Ook de verouderde sociale woningvoorraad in vooral de buurt Kleinpolder is een
zorgpunt. De ingezette herstructurering is gericht op het groener maken van de wijk en het creëren
van een gezondere leef-atmosfeer.

Doel 3: Een veiligere en schonere woonomgeving
Het derde doel - 'Een veiligere en schonere woonomgeving' - appelleert aan Overschie als aantrekkelijk woonmilieu. Overschie is relatief veilig, passend bij een goede woonomgeving. De objectieve cijfers laten in zijn algemeenheid een positief beeld zien. Dankzij de vele inspanningen van de afgelopen jaren vertonen de cijfers van inbraak, diefstal, geweld en vandalisme in grote lijnen een gunstige tendens. Echter, de subjectieve veiligheidscijfers blijven daar enigszins bij achter. Om dit verschil te verkleinen en de aandacht voor veiligheid niet te laten verminderen, is het belangrijk om in te zetten op verbetering van de veiligheidsbeleving van de bewoners van Overschie.
Een goed onderhouden, aantrekkelijke openbare ruimte in de woongebieden is van betekenis voor het
leefklimaat, het woonmilieu en de veiligheidsbeleving. Overschie heeft al jaren een relatief hoog
onderhoudsniveau van de buitenruimte. Zoals aangegeven in de SWOT-analyse is dit een belangrijke
kwaliteit van Overschie. Het is essentieel voor Overschie dat dat niveau behouden blijft. Dit
betekent in termen van het Wijkprofiel: niet streven naar het Rotterdamse gemiddelde, maar daar op
vele aspecten ruim boven zitten. Het is juist deze ruime kwaliteit van wonen, groen en
veiligheid die de inwoners aanspreekt. Echter, als gevolg van gemaakte stedelijke keuzes is er een
reëel risico op achteruitgang van het huidige niveau. Het risico hiervan is dat Overschie haar
aantrekkingskracht verliest, zowel voor de huidige als de toekomstige inwoners. Bovendien bestaat
het gevaar dat de achteruitgang in wonen, groen en veiligheid in de kwetsbare buurt Kleinpolder op tal van manieren negatief doorwerkt en de buurt in een terugval brengt. Het zal over een aantal jaren een veelvoud van de huidige investeringen en inspanningen vergen om die terugval te boven te komen en de huidige onderhoudsniveaus te bereiken.

Doel 4: Versterking identiteit en imago van Overschie
Het vierde doel - ‘Versterking identiteit en imago van Overschie’ - is gericht op het goed benutten van de eigenschappen die Overschie bijzonder maken en waardoor Overschie een aantrekkelijk, groenstedelijk woonmilieu biedt. Onderdeel van de stad zijn, een eigen dorpse identiteit kennen, en een portaal naar het groene buitengebied zijn: dát is Overschie. Het grote groenoppervlak, de parken, de sportvoorzieningen, de oude dorpskern, de landgoederen en de ligging aan de Schie zijn belangrijke elementen waarop Overschie zich onderscheidt en die het als gebied cachet geven. Het dorp in de stad bestaat ook uit de ‘dorpse’ mentaliteit, de sterke sociale binding en gevoel van ‘hier willen wonen en nooit meer weg willen gaan’. Juist ook deze dorpse mentaliteit bindt mensen en bepaalt de uitstraling voor Rotterdammers en mensen van elders. De nadruk op en versterking van deze elementen verhoogt de aantrekkingskracht van Overschie. Ze verstevigen de binding van de bestaande inwoners aan het gebied en bevorderen succesvolle nieuwbouwprojecten.

Doel 5: Verbeteren voorzieningen in Overschie
Voor de aantrekkingskracht van Overschie als groenstedelijk woongebied is de nabijheid van goede
voorzieningen van belang. Zowel voor de huidige als de nieuwe inwoners is het een belangrijke
kwaliteit dat er voldoende scholen, winkels, sportaccommodaties, zorg- en welzijnsvoorzieningen,
cultuur en openbaar vervoer op bereikbare afstand voorhanden zijn. Op diverse voorzieningen
is Overschie prima bedeeld. Er zijn recreatievoorzieningen, speeltuinen, sportfaciliteiten,
basisscholen, een bibliotheek, zorgvoorzieningen, supermarkten en winkelaanbod aan de Burg.
Baumannlaan. Echter, in de afgelopen jaren zijn diverse voorzieningen verdwenen, zoals de
Stadswinkel en het politiebureau. Van enkele andere gemeentelijke voorzieningen is het voortbestaan
onzeker, zoals het wijktheater en het zwembad. Verder heeft een aantal bestaande,
verouderde voorzieningen dringend groot onderhoud nodig, zoals de Openbare Daltonschool en de
Albert Schweitzerschool. Dit zijn voor Overschie wezenlijke voorzieningen die in de basisbehoeften
van de inwoners voorzien. Zoals uit de SWOT-analyse blijkt, vormt het uitblijven van investeringen in
voorzieningen een zorgwekkend risico op een terugval van vooral de kwetsbare buurt
Kleinpolder. Dat is een bedreiging voor de ambitie van Overschie als aantrekkelijk
woongebied.

Deze vijf doelen gaan door de gemeentelijke programma’s heen en bevatten dus een sociaal, fysiek
en veiligheidsaspect. De doelen zijn gericht op:

  • benutting van de kracht van Overschie: benut talenten van jong en oud, benut de

herstructurering en de nieuwe bewoners, benut de ligging van de wijk, benut de nabijheid van
Rotterdam The Hague Airport, benut de dorpse identiteit, geef kwetsbare groepen een nieuw
perspectief;

  • voorkoming van achteruitgang: het afgelopen decennium is ingezet op versterking van de

kwetsbare buurten in Overschie. Dit is succesvol geweest, maar het is te vroeg
om te verwachten dat deze buurten het goed blijven doen. Terugval is reëel en vergt
continue waakzaamheid en bijsturing. Wanneer dit niet gebeurt en de terugval optreedt, is er
veel investering nodig om het huidige niveau opnieuw te bereiken;

  • verbetering van de zwakke punten, zoals het milieu, de voorzieningen, de capaciteiten van

mensen en inbraakcijfers. In de wijk Overschie zijn de sociale binding, ‘meedoen’ en de
capaciteiten van mensen gunstig. Bij Kleinpolder heeft dit juist aandacht nodig. Ook de aansluiting van de te ontwikkelen woongebieden in Park 16Hoven met het bestaande Overschie is een punt van aandacht.