Doelen

Doelen Rozenburg

1. Gemeentelijk beleid voor demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan:
Ontwikkeling van gemeentelijk beleid om de negatieve gevolgen van een dalende bevolking te voorkomen.
Vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, behoud van kwalitatief goede voorzieningen en dienstverlening. Opstelling van een uitvoeringsprogramma met aandacht voor de vitaliteit van verenigingen en voor voorzieningen.

2. Aanpak van Sociale problematiek.
Onderzoek naar de toename van sociale problemen en aangeven hoe de oorzaken te bestrijden worden. Daarbij het relatief lage opleidingsniveau in ogenschouw nemen. Vermindering van de mutatiegraad door de instroom te beperken van urgente woningzoekenden, die vaak snel weer verhuizen.

3. Bereikbaarheid cultuur voor Rozenburgers
Betere bereikbaarheid van het stedelijke cultuuraanbod voor Rozenburgers

4. Leegstand detailhandel
Bestrijding van de leegstand in het winkelbestand

5. Effecten Blankenburgtunnel
De effecten van de aanleg op de woningmarkt en voorzieningen als de detailhandel beter in kaart brengen.

6. Imago
Een meerjarige aanpak voor een positiever imago en aantrekkelijkheid van Rozenburg, door een visie op het imago op langere termijn en een bijbehorend uitvoeringplan voor promotie. De toeristische aantrekkelijkheid van centrum en landtong maakt hiervan onderdeel uit.

7. Waterbus en bereikbaarheid
Verbetering van de bereikbaarheid met een spitsbus en waterbus

8. Verbeteren bedrijventerrein Pothof
Aanleg van een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein naar de Randweg zorgt voor een beter vestigingsklimaat en meer veiligheid van het verkeer, waaronder specifiek het fietsverkeer.