Doelen

Doelen IJsselmonde

Blijvend aandacht voor leefbaarheid en veiligheid:
Een veiliger en leefbaarder IJsselmonde door aanpak van de jongerenoverlast, woonoverlast, ‘high impact-crimes’ en door te blijven inzetten op veilig ondernemen en verkeersveiligheid. Naast Veiligheid wordt ook geïnvesteerd in talentontwikkeling en preventie.          

Basis op orde:
De onderhoudsniveaus schoon en heel, groen en stratenonderhoud blijven op peil. Dat geldt ook voor de beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving. IJsselmonde voldoet aan de stedelijke eisen op het gebied van schoon en heel.

Investeren in de woningvoorraad:
Verbetering van de woonbeleving door toevoeging van woningen en verbetering van de omliggende buitenruimte. Ontbinding van het masterplan Hart van IJsselmonde en herijking van dit plan tot een haalbaar uitvoeringsplan.

Bevordering van zelfredzaamheid:
De sociaal economische ontwikkeling van bewoners verbetert en het sociaal isolement neemt af.
Aanpak van problematische schulden en taalachterstand. Er zijn voldoende mogelijkheden voor tegenprestatie en vrijwilligerswerk, werkervaring en begeleiding naar werk. Uitbreiding van de inzet van bureau Frontlijn. De buurtbetrokkenheid en sociale cohesie zijn versterkt, de sportparticipatie is verhoogd.

Investeren in talentontwikkeling:
Het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) neemt af en meer jongeren behalen hun startkwalificaties. Er zijn voldoende stage- en leerplekken. De inzet en capaciteit van het preventief jeugd- en jongerenwerk blijft op peil. Basisonderwijs en welzijn/kinderwerk werken samen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Lombardijen
 • meer mensen die vallen onder de Wet werk en bijstand (WBB) toeleiden naar werk, tegenprestatie en maatschappelijke inzet en stimulering van inactieve bewoners tot meer participatie en meedoen;
 • minder gezinnen met meervoudige problematiek en betere ondersteuning van bewoners met een GGZ-achtergrond;
 • bestrijding van woon- en jongerenoverlast, vroegtijdig schoolverlaten. Aandacht voor talentontwikkeling en meer bewoners, jong en oud, behalen een startkwalificatie;
 • versterking van de toeleiding van ouderen naar hulp en ondersteuning;
 • bestrijding van de wateroverlast door meer waterberging en watermanagement
Beverwaard en Oud IJsselmonde/Veranda
 • terugdringing van de stijging van het aantal huishoudens met een uitkering uit de Wet werk en bijstand (WWB);
 • minder gezinnen met meervoudige problematiek en betere ondersteuning van bewoners met een GGZ-achtergrond;
 • meer jongeren met een startkwalificatie en vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters;
 • grotere buurtbetrokkenheid
 • investering in veiligheid
Groot IJsselmonde Noord
 • terugdringing van de stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen, met een WBB-uitkering en met arbeidsongeschiktheid;
 • minder gezinnen met meervoudige problematiek en betere ondersteuning van bewoners met een GGZ-achtergrond;
 • minder voortijdig schoolverlaters en meer jongeren met een startkwalificatie;
 • grotere buurtbetrokkenheid
Groot IJsselmonde Zuid
 • terugdringing van het de stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen, met een WBB-uitkering en met arbeidsongeschiktheid;
 • minder gezinnen met meervoudige problematiek en een betere ondersteuning van bewoners met een GGZ-achtergrond;
 • minder voortijdig schoolverlaters en meer jongeren met een startkwalificatie;
 • grotere buurtbetrokkenheid