Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-127.433

-123.872

-117.368

-117.467

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

3.245

3.657

4.480

4.464

-113.003

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-730

-1.303

-994

30

30

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-6.104

17.589

14.960

15.522

15.616

Totaal bijgestelde begroting

-131.023

-103.928

-98.922

-97.451

-97.357

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

-6.388

81

83

84

64

Reserves

0

419

417

416

415

Taakmutaties

-374

0

0

0

0

Technische wijzigingen

657

17.089

14.460

15.022

15.137

Totaal

-6.104

17.589

14.960

15.522

15.616

Toelichting ramingsbijstellingen

In 2016 vinden ramingsbijstellingen plaats (budgetverhoging) inzake het referendum Woonvisie ad € 1,5 mln, ad € 5 mln aan de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders, accountantskosten van € 200, een ramingsbijstelling bij het product OBB van € 79. Daarnaast is er een ramingsbijstelling (budgetverlaging) bij de griffie in verband met een vrijval van € 391.

Vanaf 2017 bestaat de ramingsbijstelling (budgetverlaging) uit een rente toerekening aan de voorzieningen pensioenen bestuurders en pensioenen gebieden oplopend van € 81 in 2017 naar € 85 in 2020. Daarnaast is er een ramingsbijstelling (budgetverhoging) in 2020 inzake een correctie ad € 21 op de bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden.

Toelichting reserves

Er wordt vanaf 2017 € 500 onttrokken uit de bestemmingsreserve verkiezingen inzake de kosten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2017, de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies in 2018 en de verkiezingen voor de Provincie, het Waterschap en Europa in 2019.

Daarnaast wordt vanaf 2017 toegevoegd aan de financieringsreserve uit een rente toerekening aan de voorzieningen pensioenen bestuurders en pensioenen gebieden oplopend van € 81 in 2017 naar € 85 in 2020.

Toelichting taakmutaties

Vanuit het Gemeentefonds is er extra budget van € 374 toegekend aan het product Burgerzaken voor het Raadgevend Referendum Oekraïne.

Toelichting technische wijzigingen

De technische wijziging heeft met name betrekking op een gewijzigde berekening van de generieke overhead. Deze wordt toegelicht in het onderdeel uitgangspunten begroting.