Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-131.826

-133.221

-128.415

-127.912

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.120

1.127

1.130

1.130

-126.782

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-17.465

-22.108

-20.247

-19.058

-19.058

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

658

2.152

-64

1.413

1.608

Totaal bijgestelde begroting

-147.513

-152.049

-147.596

-144.427

-144.232

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

490

720

-1.150

210

210

Reserves

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

168

1.432

1.086

1.203

1.398

Totaal

658

2.152

-64

1.413

1.608

Toelichting ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

2016

2017

2018

2019

2020

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Beveiliging gebouwen

0

0

0

0

0

ICT

350

0

0

0

0

Bestuurlijke boetes

140

 140

140

140

140

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

70

70

70

Plan Oost (Veilig)

0

580

-1.360

0

0

Totaal

490

720

-1.150

210

210

Beveiliging gebouwen (€ 0)

De interne opbrengsten worden in 2016 verhoogd met € 1,2 mln door een toename van de vraag naar beveiliging van gebouwen (extra inzet op werkpleinen, servicepunten en surveillance parkeergarages). Hiertegenover staat ook een verhoging van het inhuurbudget zodat de gewenste extra inzet geleverd kan worden. Deze ramingsbijstelling is daarmee neutraal binnen het programma. Voor 2017 en verder bedraagt de bijstelling € 355.

ICT (van € 350 tot € 0)

Het budget voor onderhoud software wordt dit jaar naar verwachting niet volledig uitgeput. Dit komt onder andere door de vertraging van de overgang naar het concernbrede zaaksysteem. Hierdoor worden er dit jaar geen kosten meer gemaakt voor de vervanging van het handhavingsadministratiesysteem (HAS). Het ICT-budget wordt in 2016 bijgesteld met € 350.

Bestuurlijke boetes (€ 140)

Op basis van de realisatiecijfers van zowel het lopende begrotingsjaar als voorgaande jaren, worden de inkomsten van bestuurlijke boetes (zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep) meerjarig bijgesteld met € 140.

Rotterdam in ontwikkeling (van € 0 tot € 70)

Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid gaat het om een besparing van € 70 op de organisatiekosten in 2018 en verder.

Plan Oost Veilig (van € 0 tot € 0)

Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt een her prioritering van de toegekende middelen in 2017 en 2018 gedaan. Een toelichting op de besteding van deze middelen is opgenomen in het Programma Rotterdam Oost.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid

De bestemmingsreserve Wijkveiligheid wordt in 2018 volledig onttrokken (€673) ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de meting van 2016 krijgen extra aandacht. De verbeteringen worden in de loop van 2017 in co-creatie met de inwoners van de wijken voorbereid, waarna uitvoering in 2018 plaatsvindt. We richten ons hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlastgevende personen. De wijken die op dit moment de meeste aandacht vragen zijn Pendrecht, Oude Noorden en Oud-Crooswijk.

Toelichting technische wijzigingen

Technische wijzigingen

2016

2017

2018

2019

2020

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Generieke overhead

0

1.039

1.218

1.327

1.403

Lage lonen

117

218

319

178

278

Vergoeding opslag fietsen

-532

-532

-532

-532

-532

CityLab010

200

200

200

200

200

Overheveling Beheer van de stad

1.495

141

345

0

0

Plan Oost (Handhaving)

0

400

-400

0

0

Overige technische wijzigingen

-1.112

-35

-64

30

49

Totaal

168

1.432

1.086

1.203

1.398

Generieke overhead (van € 0 tot € 1.403)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Lage lonen (van € 117 tot € 278)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt € 117 tot € 278 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Vergoeding opslag fietsen (- € 532)

De vergoeding vanuit het programma Verkeer en Vervoer voor de opslag van fietsen bij het Fietspunt is bij de transitie fiscale parkeercontrole ten onrechte bij het programma Openbare Orde en Veiligheid ondergebracht. Het budget wordt nu overgeheveld naar het (juiste) programma Beheer van de stad.

CityLab010 (€ 200)

Voor de activiteiten van het programma CityLab010 wordt meerjarig € 200 overgeheveld van het programma Openbare Orde en Veiligheid naar het programma Beheer van de Stad.

Overheveling Beheer van de stad (van € 1.495 tot € 0)

Ten tijde van de clustervorming en de wijziging van de manier waarop overhead (zoals concernhuisvesting) wordt toegerekend aan de begrotingsproducten is een foutieve reeks opgenomen in de begroting. Deze reeks wordt nu hersteld in de vorm van een technische mutatie van dit programma naar het programma Beheer van de stad. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Plan Oost Handhaven wet- en regelgeving (van € 0 tot € 0)

Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie worden de toegekende middelen van totaal € 800 voor specifiek het product Handhaven wet- en regelgeving verdeeld over € 400 in 2017 en € 400 in 2018. Een toelichting op de besteding van deze middelen is opgenomen in het Programma Rotterdam Oost.

Overige technische wijzigingen (van - € 1.112 tot € 49)

Dit is het saldo van diverse kleine technische wijzigingen die op concernniveau neutraal zijn, waaronder:

  • Overheveling naar het product Van Werk naar Werk voor medewerkers die recht hebben op wachtgeld
  • Overheveling naar het product Armoedebestrijding voor schulddienstverlening ambtenaren
  • Bijstelling van de personeelskosten van de ondersteunende afdeling die gekoppeld is aan het product Handhaven wet- en regelgeving
  • Actualisatie van het budget voor dienstauto's van Toezicht en Handhaving
  • Terugdraaien van de trend van 2,1% naar 1,05%
  • Verlaging van de omslagrente van 3,5% naar 3%
  • Diverse formatiewijzigingen