Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-19.387

-18.704

-18.297

-16.810

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-242

-490

-482

-471

-17.281

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

28.670

4.688

4.955

5.438

6.188

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-436

524

763

1.676

1.966

Totaal bijgestelde begroting

8.605

-13.981

-13.059

-10.167

-9.127

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

1.100

-400

-300

-200

-200

Reserves

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

-1.536

924

1.063

1.876

2.166

Totaal

-436

524

763

1.676

1.966

Toelichting ramingsbijstellingen
Aanpassing bestuursopdracht (van € 0 tot € -200)

De uitgangspunten van het Parkeerplan (City Lounge) zijn na het opstellen van de voorjaarsnota gewijzigd door nadere besprekingen in de coalitie. Het effect hiervan is verwerkt. Dit betreft een daling van de baten van € 400 in 2017 naar € 200 in 2019 en verder.

Hogere omzet Parkeren (€ 400)

Op basis van de huidige inzichten is de omzet van Parkeren geactualiseerd. Als gevolg van kinderziekten bij de invoering van scantechnologie worden de opbrengsten fiscale naheffingen naar verwachting € 1 mln. lager. De opbrengsten parkeren stijgen met € 1,4 mln. Enerzijds door verbeterd betaalgedrag als gevolg van de invoering van scantechnologie en anderzijds door het later optreden van effecten van het Parkeerplan (City Lounge). Het betreft hier vooral de verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in garages.

Lagere huisvestingslasten (€ 700)

In de begroting is rekening gehouden met een toename van de huisvestingslasten als gevolg van investeringen. De betreffende investeringen gaan niet in 2016 gerealiseerd worden.

Toelichting reserves
Planstudie 3e Stadsbrug (€ 0)

In de Voorjaarsnota 2016 is extra geld beschikbaar gesteld om de planstudie af te kunnen ronden
(€ 300). Deze afgeronde planstudie kan in de toekomst gebruikt worden voor een vervolgtraject. In het Investeringsprogramma 2016 was al € 700 gereserveerd voor deze studie, en wordt nu opgenomen in de begroting.

Buitenruimte Hoek van Holland (€ 0)

In het Investeringsprogramma is een bedrag van € 550 gereserveerd voor de voorbereidende activiteiten van dit project.

Fietsplan (€ 0)

In 2015 is het Fietsprogramma opgesteld. De uitvoeringsactiviteiten die hieraan verbonden zijn, zijn in 2015 gestart en worden de komende jaren gecontinueerd. Voor de ambities uit het Fietsplan is in de Voorjaarsnota € 2,0 mln. beschikbaar gesteld uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt welke ambities hiermee uitgevoerd zullen worden. Een voorstel zal later dit jaar aan de raad worden aangeboden.

Citylab (€ 0)

De activiteiten van het project Citylab 010 vallen onder het thema Duurzaamheid & Mobiliteit. Hiervoor zijn diverse subsidies verleend in 2015 zoals voor het initiatief BMX-fietsschool. Het afgesproken aandeel binnen het product Duurzame Mobiliteit bedroeg € 148. Bij de Voorjaarsnota is het restbedrag uit 2015 als bestemmingsvoorstel toegekend en nu begroot.

Actieplan luchtkwaliteit (€ 0)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 vindt de uitvoering plaats binnen de programma's Stedelijke Inrichting (product: Milieu, € 5,3 mln) en Verkeer en Vervoer (product: Duurzame Mobiliteit, € 1 mln). Bij de behandeling van de 2de bestuursrapportage wordt aan de raad voorgesteld om het restant bedrag onder te brengen in een bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering 2017.

Toelichting technische wijzigingen
Generieke doorbelasting overhead  ( € 0 tot - € 70)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting 2017.

Aanpassing omslagrente ( € 0 tot € 349)

Door structureel lagere rentelasten wordt de omslagrente vanaf 2017 structureel bijgesteld van 3,5% naar 3%. De consequenties van deze bijstelling zijn verwerkt binnen de producten waar de rentelasten/ -baten aan worden toegerekend. Voor dit product betekent dit een verlaging met € 438 aan rentelasten/ -baten

Overhevelen Luchtmiddelen (- € 1.283 tot € 300)

Voor de projecten Uitbreiding Milieuzone Binnenstad, Green Deal Stadsdistributie en Goederenvervoer stonden de budgetten bij het product Milieu. De uitvoering van genoemde projecten vindt plaats vanuit het Programma Verkeer en Vervoer, hierdoor worden de budgetten overgeheveld.

Aantrekkende Markt (- € 103)

Voor 2016 zijn extra middelen ontvangen voor inzet van extra personeel als gevolg van de aantrekkende markt.

Formatie voormalige Stadsregio (van - € 72 tot - € 36)

Formatie vanuit de voormalige Stadsregio is overhevelt vanuit het programma Algemene middelen naar het programma Verkeer en Vervoer.

Overheveling HPK (van - € 41 tot - € 50)

Vanuit het programma Serviceorganisatie wordt budget overgeheveld naar het programma Verkeer en Vervoer voor de inzet van herplaatsingskandidaten.

Actualisatie rente en afschrijving (van € 0 tot € 23)

Op basis van de prognoses van diverse investeringsprojecten voor rente en afschrijving bijgesteld voor de jaren 2016-2020.

Realisatie inkooptaakstelling (van € 0 tot € 300)

Een deel van de inkooptaakstelling is behaald met de aanbesteding van de verkeerscamera’s.

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing (van € 0 tot € 0)

Op de gereserveerde middelen Citylab wordt in 2017 en 2018, ieder jaar, € 58 bezuinigd. Deze bezuiniging wordt ingezet voor het project democratische vernieuwing. De bezuiniging was in de Voorjaarsnota volledig geboekt op het product Duurzame Mobiliteit en wordt nu verdeeld over de producten Duurzame Mobiliteit, Milieu en Duurzaam.

Lage lonen (van € 3 tot € 20)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.

Vanuit het product Stedelijke bereikbaarheid wordt € 3 tot € 20 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Correctie indexering (van € 227 tot € 229)

De indexering van de verrekening tussen het product Parkeren en het product HWR was niet correct in de begroting verwerkt. De indexering is teruggedraaid.

Personeelskosten Parkeren (van - € 283 tot - € 327)

Bij het opstellen van de begroting 2016 is het concernbrede loonkostenmodel niet juist toegepast. Door deze omissie is te weinig loonkostenbudget toegekend aan het product Parkeren. Dit bedrag is alsnog meerjarig in de begroting verwerkt.

Verlaging huur parkeergarages (van € 0 tot € 1.595)

Als gevolg van de lagere omslagrente worden voor Parkeergarages lagere huren in rekening gebracht.

Overige technische wijzigingen (van € 17 tot € 95)

Dit betreft diverse kleine technische wijzigingen, zoals:

  • Studielasten fiscale handhavers
  • Mobiele telefonie
  • Actualisatie lease-budget