Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-22.724

-23.247

-23.530

-22.807

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

413

138

142

142

-22.665

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

1.514

-417

-399

67

67

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

270

381

415

472

488

Totaal bijgestelde begroting

-20.527

-23.145

-23.372

-22.126

-22.110

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Reserves

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

270

381

415

472

488

Totaal

270

381

415

472

488

Toelichting reserves
City Lab

In 2015 is de beschikbare subsidie van € 260 voor CityLab wel verplicht maar niet volledig besteed. Het niet bestede deel (€ 153) is in een bestemmingsreserve opgenomen en zal in 2016 en 2017 worden besteed.

Reservering Evenementenfonds

Voor de World Expo 2025 zijn in 2016 kosten gemaakt, hiervan komt 70% ten laste van het Evenementenfonds en 30% ten laste van het product Economie.

Toelichting technische wijzigingen

 

Generieke overhead € van 79 tot € 96)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Aanpassing omslagrente (van € 36 tot € 44)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. In dit programma is een verlaging van € 36 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Formatiewijziging (van € 181 tot € 271)

De formatie van projectmanagement binnen het programma is vergroot om inzet te plegen op nieuwe initiatieven als Foodtrucks en Blending010. Hiervoor is het materiële budget aangewend.

Herijking Werkpakket (€ 1)

In 2016 heeft een herijking werkpakket (begroting per sub-product herkenbaar voor de managers, dit bevordert het sturen en verantwoorden) plaatsgevonden. Middels de herijking wordt de bestaande begroting herverdeeld, waarbij gewaarborgd wordt dat de wijzigingen saldo neutraal zijn.

Kostenverdeling (van € -252 tot € -258)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.

Personeelskosten markten (van € 340 tot € 334)

Bij de toewijzing van de formatie en loonkosten van Toezicht en Handhaving aan de afzonderlijke producten Markten, Parkeren, Handhaven wet- en regelgeving is meerjarig een omissie opgetreden. De formatie is juist toebedeeld, maar het corresponderende loonkostenbudget niet. Hierdoor is er op een mismatch ontstaan op productniveau. Er is een technische wijziging doorgevoerd om het loonkostenbudget in lijn te brengen met de formatie. Deze begrotingswijziging is neutraal tussen de producten. De huidige formatie binnen het team Markten (15 fte) is op dit moment volledig bezet. Er is dus geen sprake van een onderbesteding op de loonkosten.​