Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-130.151

-133.907

-135.464

-139.185

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

339

324

300

300

-138.885

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-2.780

-1.229

-522

412

412

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-406

-719

-1.033

-1.438

-1.854

Totaal bijgestelde begroting

-132.998

-135.530

-136.719

-139.910

-140.327

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-472

-944

-1.417

-1.889

-2.361

Technische wijzigingen

66

226

383

451

507

Totaal

-406

-719

-1.033

-1.438

-1.854

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE (€ 0)

Voor de implementatie van de Harmonisatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt een bestemmingsreserve gevormd van € 1,5 mln. Dit is conform de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016. De harmonisatie kent een aantal risico’s die door de vorming van een bestemmingsreserve worden afgedekt. Deze financiële risico’s hebben onder andere betrekking op de onzekerheid over de ouderbijdrage die inkomensgerelateerd is. Daarnaast zijn aannames gedaan over de omvang van de doelgroep.

Toelichting taakmutaties
Decentralisatie Uitkering Gemeentefonds: Voorschoolse voorziening peuters
(van - € 472 tot - € 2,3 mln)

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Het gemeentefonds keert voor dit doel een decentralisatie uitkering uit beginnend vanaf 2016.

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 67 tot € 255)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in uitgangspunten begroting.  

Bijdrage voor concernbrede uitbreiding juridische capaciteit (€ 146)

Vanuit het product wordt vanaf 2017 een incidentele bijdrage geleverd voor de concernbrede uitbreiding van juridische capaciteit. De capaciteitsuitbreiding is met name benodigd vanwege de extra taken in het sociale domein.

Overige technische mutaties (van - € 79 tot € 251)

In de begroting is vanaf 2017 een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.