Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-205.246

-202.002

-202.291

-202.374

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.158

1.164

1.174

1.174

-201.200

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-2.987

-8.469

-8.545

-7.609

-5.609

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

2.013

1.884

2.009

1.005

1.092

Totaal bijgestelde begroting

-205.063

-207.423

-207.653

-207.804

-205.717

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

-594

375

375

-625

-625

Reserves

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

2.607

1.509

1.634

1.630

1.717

Totaal

2.013

1.884

2.009

1.005

1.092

Toelichting ramingsbijstellingen
Dotatie bestemmingsreserve Evenementenfonds (- € 1,1 mln in 2016)

Aan de raad is toegezegd om alle meer- of minderopbrengsten van de logiesbelastingen ten gunste of laste van de bestemmingsreserve Evenementenfonds te laten komen. Van het daarvoor in aanmerking komende bedrag in 2015 van € 1,7 mln is bij de bestemming van het jaarresultaat € 562 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Met deze begrotingswijziging wordt ook het resterende bedrag ad € 1,1 mln aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Kasschuif Cultuurplan 2017 – 2020 (van € 500 tot - € 625)

Anticiperend op het verdeelvoorstel over het Cultuurplan 2017 – 2020 in het college en de raad, wordt in de begroting alvast rekening gehouden met een zogenaamde kasschuif, zodat meerjarig voldoende middelen beschikbaar blijven. De mutaties over de periode 2017 – 2020 als geheel, zijn daarbij per saldo neutraal. In 2016 is het bedrag van de kasschuif € 500, in 2017 en 2018 € 375 en in 2019 en 2020 - € 625.

Toelichting reserves
Toevoeging bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen (€ 0)

Voor het nakomen van de aangegane verplichtingen aan museum Boijmans van Beuningen (herijken van de collectie, voorbereiden van de verhuizing en depot), wordt voorgesteld het voor 2016 beschikbare bedrag in de begroting van Cultuur, nu voor € 750 toe te voegen aan de daarvoor reeds bestaande bestemmingsreserve.

Onttrekking bestemmingsreserve Citylab (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Citylab van € 195 in 2016 en € 43 in 2017 dient ter dekking van de in 2015 toegekende subsidies.

Onttrekking bestemmingsreserve ISV-3 (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV3 van € 46 dient ter dekking van de resterende kosten voor het project Art Studio.

Toevoeging bestemmingsreserve IFR (€ 0)

Bij het beschikbaar stellen van het bedrag van investering sportvelden Vreelust door het bestuur van de voormalige deelgemeente Delfshaven is geen rekening gehouden met de rentelasten. Derhalve wordt voorgesteld het beschikbare bedrag toe te voegen aan het IFR, waardoor de rentelasten vergoed kunnen worden uit de rentebaten van het IFR.

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden (€ 0)

Voor de dekking van de bestemmingsreserve IFR wordt voorgesteld het bedrag te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Sportgebieden.

Toelichting technische wijzigingen
Bibliotheek Hart van Zuid (€ 2,5 mln in 2016)

Het voor de ontwikkeling van de bibliotheek beschikbare bedrag is in 2016 overgezet naar het product Grondzaken, behorend bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Sluiting Larenkamp (€ 250 vanaf 2017)

De activiteiten worden overgedragen naar het product "Maatschappelijke Begeleiding en Advies".

Herverdeling Juridische kosten ( € 146 in 2016 en 2017)

Dit betreft het aandeel van het product Cultuur in de kosten van uitbreiding van juridische capaciteit in de jaren 2016 en 2017, waartoe in de Voorjaarsretraite is besloten.

Overhevelen van apparaatslasten naar programmalasten (vanaf 2016)

De verschuiving tussen Apparaatslasten en Programmalasten, betreft een neutrale correctie binnen de onderliggende budgetten van het product Sport en Recreatie.

Generieke overhead (vanaf 2017)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Bestedingsanalyse inkoop (€ 95 vanaf 2017)

De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. In de begroting is van deze besparing meerjarig € 1,7 mln verwerkt in de programma’s en producten. Dit leidt binnen dit programma tot lagere lasten van € 95.

Verlaging omslagrente (€ 77 vanaf 2017)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit programma is een verlaging van € 77 aan rentelasten verwerkt.

Terugplaatsen HPK’ers SSR 2005/2010 (van - € 53 in 2016 tot - € 81 in 2018)

De kans op herplaatsbaarheid van de herplaatsingskandidaten onder het oude sociale statuut SSR 2005/2010 vanuit Van Werk Naar Werk is klein. Voor deze groep zijn met de clusters afspraken gemaakt over terugplaatsing bij de clusters. Hiervoor wordt budget ter beschikking gesteld vanuit het frictiekostenbudget tot en met 2018. Gedurende deze periode wordt binnen het cluster gezocht naar inpassing binnen de bestaande formatie.