Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-555.747

-558.119

-550.459

-553.126

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

2.969

2.860

2.879

2.879

-550.247

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

7.507

1.555

1.485

1.336

852

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-5.352

-38.216

-40.874

-40.151

-39.737

Totaal bijgestelde begroting

-550.623

-591.921

-586.968

-589.062

-589.133

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-5.219

538

-2.858

-2.688

-2.515

Technische wijzigingen

-133

-38.754

-38.015

-37.462

-37.222

Totaal

-5.352

-38.216

-40.874

-40.151

-39.737

Toelichting reserves
Terugdraaien onttrekking bestemmingsreserve AWBZ diversen (€ 0)

In de begroting 2016 waren diverse onttrekkingen aan de bestemmingsreserve AWBZ opgenomen voor incidentele meerkosten binnen het stelsel van zorg en welzijn. Met de huidige inzichten in de financiële prognose 2016 blijken deze onttrekkingen (€ 6,4 mln) niet volledig nodig te zijn. De financiële ruimte is onder meer ontstaan door de stijging van het gedecentraliseerde rijksbudget voor jeugdhulp (3,1 miljoen) bij de meicirculaire 2016 en door meevallers uit de afrekening van subsidies 2015 in de maatschappelijke opvang. Bovendien geeft dit gelegenheid om per direct te intensiveren door extra investeringen in acute knelpunten:

  1. opvang gezinnen en jongerenhuisvesting
  2. Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR)
  3. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR)
  4. de jeugdhulpketen (innovatiebudget voor transformatie, c.q. problematiek overproductie jeugd-ggz).

Indien de prognoses in de komende maanden hiertoe aanleiding geven, zullen we in de 10-maandsbrief alsnog een voorstel voor een begrotingswijziging indienen.

Toelichting taakmutaties
Mutaties meicirculaire 2016 ( van - € 5,2 mln tot - € 2,5 mln)

Dit betreft diverse mutaties uit de meicirculaire 2016, waaronder mutaties op de integratie-uitkering Sociaal Domein.

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling budgetten 1e lijnsondersteuning Wmo vanuit programma Maatschappelijke ondersteuning (van - € 41,1 mln tot - € 40,9 mln)

Tot op heden was de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo begroot binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning, terwijl de eerstelijnsondersteuning voor jeugdhulp binnen het programma Volksgezondheid en zorg stond begroot. Om hier één lijn in te trekken wordt voorgesteld om de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo nu ook over te hevelen naar Volksgezondheid en zorg. Op deze manier komen de budgetten voor de eerstelijnsondersteuning en tweedelijnszorg samen bij het programma Volksgezondheid en zorg, verdeeld over de producten Zorg voor Volwassenen en Zorg voor de Jeugd. De budgetten voor het wijknetwerk (0e lijn) blijven binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. Deze technische mutatie betreft derhalve een budgetoverheveling van Maatschappelijke ondersteuning (product Maatschappelijke Begeleiding & Advies) naar het product Zorg voor Volwassenen.

Overige technische wijzigingen (- € 133 tot € 3,7 mln)

Dit betreft het saldo van diverse mutaties.