Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-241.488

-221.910

-201.214

-192.646

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

2.713

2.713

2.713

2.713

-189.933

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

6.731

-5.387

-11.545

-10.188

-7.430

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-6.762

-6.991

-8.672

-10.107

-10.971

Totaal bijgestelde begroting

-238.805

-231.576

-218.718

-210.228

-208.334

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

-6.845

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-40

-2.497

-2.212

-1.955

-1.628

Technische wijzigingen

123

-4.494

-6.460

-8.152

-9.343

Totaal

-6.762

-6.991

-8.672

-10.107

-10.971

Toelichting ramingsbijstellingen
Herijking BUIG en reserve WWB (- € 6.845)

Het tekort op de BUIG voor 2016 en 2017 is naar verwachting in totaal € 5,8 mln hoger dan begroot. Dit tekort is gebaseerd op de ontwikkeling van het bijstandsvolume 2016, de ontwikkeling in de gemiddelde uitkeringsprijs tot en met juli 2016 en de ontvangsten uit de declaraties Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Gerekend is met de laatst bekende informatie over de hoogte van het BUIG-budget (nader voorlopig budget BUIG). De in juli j.l. verhoogde bijstandsnormen en een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten (wijziging incassobeleid) hebben een verhogend effect op de gemiddelde prijs waardoor het tekort op de BUIG € 5,8 mln hoger uitkomt dan begroot.
Daarnaast worden de aanvullende kosten van de Social Impact Bonds ter hoogte van € 1 mln ten laste van de reserve WWB gebracht. Voor het bedrag van € 6,8 mln wordt een dotatie aan de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) gevraagd.

De bijstelling van de rijksbaten voor 2016 en 2017 is nog niet verwerkt, aangezien de bekendmaking van het definitief budget 2016 en het voorlopig budget 2017 door het Ministerie pas eind september 2016 wordt verwacht.

Toelichting reserves
Reserve Citylab (€ 0)

In 2015 is besloten tot de uitvoering van de projecten ‘Stage alliantie’ en ‘Met ambachten van bijstand naar werk’ in het kader van Citylab. Voor zover betrekking hebbend op 2016 worden de lasten en de onttrekking ter hoogte van € 485 aan de reserve Citylab opgevoerd.

Reserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)

Met de realisatie van een trainingsplant in de regio Rotterdam wordt een belangrijke uitbreiding gegeven aan de regionale opleidingsinfrastructuur. De plant biedt een veilige en realistische oefenomgeving voor het trainen van mensen in de procestechniek. Er wordt vanuit programma Werk en Inkomen € 375 geïnvesteerd in 2016 en 2017 om een trainingsplant op te richten. Er wordt hiervoor een onttrekking gedaan aan de reserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

Reserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

In de decembercirculaire 2015 is een bijdrage in het gemeentefonds ontvangen voor de sociale werkvoorziening in de regio Rotterdam voor de jaren 2015 en 2016. Aan de regiogemeenten is in 2015 vanuit programma Werk en Inkomen een bedrag uitbetaald conform afspraken met de gemeenten. Het restant van de bijdrage (€ 459) dient voor uitgaven in 2016.

Toelichting taakmutaties
Taakmutatie Jaarconferentie Techniekpact (- € 40)

De gemeente Rotterdam ontvangt in 2016 een eenmalige bijdrage van € 40 voor de organisatie van de Jaarconferentie Techniekpact.

Taakmutatie Decentralisatie Participatiewet (van - € 2.497 tot - € 1.628)

Het gemeentelijk budget voor participatie is door macro ontwikkelingen en het gebruik van actuelere basisgegevens gewijzigd. Ultimo 2015 was het aantal werknemers met een WSW dienstverband hoger dan het aantal waarmee in de decembercirculaire 2015 werd gerekend. Om dit hogere aantal medewerkers te compenseren is er in juni j.l. extra budget beschikbaar gesteld door het ministerie SZW. Voor het jaar 2016 had Rotterdam al op de hogere kosten geanticipeerd. Het extra rijksbudget voor 2016 ter hoogte van € 2,7 mln valt daardoor vrij aan het algemene beeld. Voor 2017 tot en met 2020 wordt het extra beschikbare budget vanuit het rijk toegevoegd aan het product Werk om de hogere personeelslasten WSW op te vangen.

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling budgetten lage lonen (van - € 2.637 tot - € 6.769 )

De begeleiding en plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten in de loonschalen fsk 1-3 binnen de gemeente, worden ondergebracht bij één organisatie onderdeel en één programma, zijnde Werk en Inkomen. Dit heeft een verschuiving van lasten tot gevolg. Het onderdeel WSW valt reeds onder dit programma.

Onderdeel garantiebanen (van - € 1.066 tot - € 5.536 )
De overdracht van financiële dekking voor het onderbrengen van dit onderdeel binnen programma Werk wordt meerjarig verwerkt. Deze mutatie is op concernniveau neutraal aangezien vanuit alle programma’s naar rato bijgedragen wordt door een afroming van de personeelsbudgetten op basis van de huidige verdeling van de loonkosten. De totale begrote kosten voor de doelgroep garantiebanen zijn in 2016 € 1,5 mln, maar omdat er vanuit programma Werk en Inkomen ook € 179 bijgedragen wordt, is het effect op het programma € 1,3 mln.

Onderdeel herplaatsingskandidaten fsk 1-3 (van - € 2.371 tot - € 5.233)
De groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding worden van programma Van Werk Naar Werk overgeheveld naar programma Werk en Inkomen. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Overhead (van € 800 tot € 4.000 )
In verband met het verwerken van het aantal beoogde garantiebanen voor de gemeente Rotterdam zal de toerekening van overheadkosten jaarlijks stijgen. Om deze kosten te dekken, wordt er budget overgeheveld van programma Werk en Inkomen naar programma Serviceorganisatie.

Bijstelling apparaatslasten 2016 (€ 2.100)

Er wordt voor 2016 een onderbesteding van de apparaatslasten van het programma Werk en Inkomen verwacht van € 3 mln. De belangrijkste onderbesteding heeft betrekking op overige apparaatslasten bestemd voor onder anderen opleiding, communicatie en facilitair. De opleidingsbehoefte binnen Werk en Inkomen wordt volledig ingevuld. Dit gebeurt echter met eigen docenten, waardoor er minder kosten voor opleiding worden gemaakt. Verder is in 2016 besloten om de bestaande fysieke dossiers niet te digitaliseren. De voordelen hiervan wegen niet op tegen de te maken kosten. Nieuwe dossiers worden wel digitaal aangemaakt.

Er worden hogere lasten verwacht voor de salarissen van de WSW en de bijdrage van Rotterdam aan de G4 coöperatie Wigo4it ter hoogte van in totaal € 0,9 mln. Als gevolg van een hogere ultimo bezettingsstand WSW per december 2015 en een gewijzigde CAO voor de WSW populatie vallen de salarislasten WSW in 2016 hoger uit dan begroot. Om de lopende ICT projecten te kunnen versterken die door Wigo4it voor Rotterdam worden uitgevoerd zijn er aanvullende middelen nodig.

Generiek overhead/overige mutaties (van € 660 tot - € 2.574 )

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017. De overige mutaties zijn toegelicht bij de producten Werk en Inkomen.