Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-166.631

-161.210

-156.269

-155.059

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-2.154

-2.036

-2.040

-2.040

-157.100

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-6.106

-9.280

-7.454

-5.349

-5.358

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-503

25.072

26.890

27.503

27.578

Totaal bijgestelde begroting

-175.394

-147.454

-138.873

-134.946

-134.879

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

0

1.427

1.986

1.919

1.850

Reserves

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

-503

23.645

24.904

25.584

25.728

Totaal

-503

25.072

26.890

27.503

27.578

Toelichting ramingsbijstellingen
Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing (van € 1,68 mln tot € 1,85 mln)

Per 2017 zijn de tarieven voor Afvalstoffenheffing lager. Als gevolg hiervan zijn de kwijtscheldingslasten meerjarig naar beneden bijgesteld.

Overige ramingsbijstellingen (van - € 250 tot € 0)
Uit het budget voor het bestuursakkoord asiel en vluchtelingen, dat van het rijk is ontvangen, wordt in 2017 € 250 ingezet voor uitvoeringslasten plan van aanpak statushouders
Toelichting reserves
Terugdraaien onttrekking bestemmingsreserve AWBZ diversen (€ 0)

In de begroting 2016 waren diverse onttrekkingen aan de bestemmingsreserve AWBZ opgenomen voor incidentele meerkosten binnen het stelsel van zorg en welzijn. Met de huidige inzichten in de financiële prognose 2016 blijken deze onttrekkingen (€ 1,3 mln) niet volledig nodig te zijn.

Diversen (€ 0)

Dit betreft diverse mutaties. Voor € 0,9 mln vindt er een onttrekking plaats. Voor € 0,84 worden eerder gedane onttrekkingen teruggedraaid.

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling budgetten 1e lijnsondersteuning Wmo vanuit programma Maatschappelijke ondersteuning (van € 41,1 mln tot € 40,9 mln)

Tot op heden was de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo begroot binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning, terwijl de eerstelijnsondersteuning voor jeugdhulp binnen het programma Volksgezondheid en zorg stond begroot. Om hier één lijn in te trekken wordt voorgesteld om de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo nu ook over te hevelen naar Volksgezondheid en zorg. Op deze manier komen de budgetten voor de eerstelijnsondersteuning en tweedelijnszorg samen bij het programma Volksgezondheid en zorg, verdeeld over de producten Zorg voor Volwassenen en Zorg voor de Jeugd. De budgetten voor het wijknetwerk (0e lijn) blijven binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. Deze technische mutatie betreft derhalve een budgetoverheveling van Maatschappelijke ondersteuning naar het programma Volksgezondheid en zorg.

Generieke doorbelasting (van - € 10,16 mln tot - € 8,58 mln)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting

Herverdeling apparaatskosten (van - € 205 tot - € 5,44 mln)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.

Overige technische wijzigingen (van - € 297 tot - € 1,21 mln)

Dit betreft het saldo van diverse mutaties.