Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Bestuur en dienstverlening

Totaal baten

15.521

15.628

14.416

14.380

14.815

14.016

Bijdragen rijk en mede-overheden

617

160

160

160

960

160

Dividenden

0

2.000

0

0

0

0

Opbrengsten derden

14.740

13.468

13.456

13.419

13.052

13.052

Overige baten

164

0

801

802

803

804

Totaal lasten

144.451

147.030

119.149

113.994

113.158

110.044

Apparaatslasten

71.252

74.904

74.513

71.031

69.691

69.629

Inhuur

1.187

1.639

792

657

657

657

Overige apparaatslasten

6.116

5.759

4.586

4.558

4.587

4.565

Personeel

63.950

67.507

69.136

65.815

64.448

64.407

Interne Lasten

32.110

31.969

11.206

10.169

10.116

10.061

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

32.785

34.690

14.683

13.646

13.593

13.538

Overige doorbelastingen

-675

-2.721

-3.477

-3.477

-3.477

-3.477

Programmalasten

41.089

40.156

33.430

32.795

33.350

30.354

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

13.897

16.551

15.101

14.515

15.655

12.682

Kapitaallasten

1.635

1.412

1.411

1.361

775

751

Overige programmalasten

17.382

12.740

8.105

8.106

8.107

8.108

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.174

9.453

8.813

8.813

8.813

8.813

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-128.930

-131.402

-104.733

-99.614

-98.343

-96.028

Onttrekking aan reserves

2.399

2.008

2.634

2.521

2.721

500

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.399

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

185

179

21

21

0

Bestemmingsreserve Verkiezingen

867

892

2.200

2.500

2.700

500

Masterplan Dienstverlening

132

840

255

0

0

0

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

91

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.905

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.905

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Vrijval reserves

1.425

200

0

0

0

0

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

8

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

1.331

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

21

0

0

0

0

0

Masterplan Dienstverlening

65

0

0

0

0

0

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

200

0

0

0

0

Resultaat

-127.012

-131.023

-103.928

-98.922

-97.451

-97.357

Toelichting op de tabel

Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten van producten Legesverordening Publiekszaken, Naturalisatie, inkomsten voor de dienstverlening van het Stadsarchief, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen). De beperkte baten die worden gegenereerd op product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming komen voort uit enkele detacheringen bij andere overheidsorganisaties.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor Concernstaf en Strategie, Middelen en Control en de gebiedsorganisaties. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de 14 gebiedscommissies en hun (vice-) voorzitters opgenomen. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concernbrede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening betreffende financiën, ICT en personeelsgerelateerde zaken. Ten slotte wordt een bijdrage geleverd aan de Metropoolregio en Rotterdamse initiatieven zoals voor Koningsdag.

Reserves

Het product gebiedscommissie heeft een reserve gebiedscommissies. Deze is ontstaan bij de invlechting van de deelgemeenten in de gemeentelijke balans. Ultimo 2015 resteerde er nog een saldo van € 0,4 mln. In de periode 2017-2019 worden onttrekkingen begroot voor het initiatief Ik ben Wij in Charlois, extra bewonersinitiatieven in Noord, promotie Rozenburg en het project Wijkgestuurd werken. Ultimo 2019 is het saldo nihil.

Meerjarig zijn de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Met ingang van 2017 vinden er weer jaarlijks verkiezingen plaats (2017 Tweede Kamer, 2018 Raad en 2019 Provincie/Europees) waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening is voor de kosten van Democratische Vernieuwing. De toevoeging aan de bestemmingsreserve verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

De in de begroting opgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening dekt de kosten voor de activiteiten vanuit de Kadernotitie Dienstverlening.

Toelichting meerjarig verloop

De afname van de lasten heeft met name betrekking op lagere interne lasten concernbrede bedrijfsvoering. De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel uitgangspunten begroting 2017.