Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-189.808

-192.273

-193.963

-193.651

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.277

1.274

1.269

1.269

-192.382

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

10.741

6.209

2.511

9.495

9.042

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-4.856

12.877

14.613

14.143

14.722

Totaal bijgestelde begroting

-182.646

-171.913

-175.570

-168.744

-168.618

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

-202

-1.833

-904

-1.794

-1.794

Reserves

0

-283

-276

-269

-323

Taakmutaties

-3.325

-697

-587

-478

-368

Technische wijzigingen

-1.329

15.690

16.380

16.683

17.206

Totaal

-4.856

12.877

14.613

14.143

14.722

Toelichting ramingsbijstellingen (van - € 202 tot - € 1.794)

De baten worden bijgesteld op basis van de actuele prognose van de inkomsten uit rioolreiniging en afvalstoffenheffing. De lasten worden onder andere bijgesteld door de gewijzigde regeling in het kader van de uitvoering van de bommenregeling.

Toelichting reserves (van € 0 tot - € 323)

Meerjarig correctie onttrekking Investeringsfonds Rotterdam als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3,5% naar 3,0%.

Toelichting taakmutaties (van - € 3.325 tot - € 368)

Verwerking van de taakmutatie Bommenregeling vanuit de meicirculaire 2016. De mutatie betreft een nog te ontvangen Rijksbijdrage in verband met de afrekening 2015 en een doorbetaling in verband met door derden uitgevoerde werkzaamheden.
In verband met wijzigingen in de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  die per 1 januari 2016 is ingegaan wordt er niet meer gefactureerd aan derden. Naast een algemene uitkering in verband met een structurele bijdrage in de beheerkosten wordt voor de periode 2017 t/m 2019 als overgangsmaatregel een decentralisatie-uitkering toegekend.

Toelichting technische wijzigingen (van - € 1.329 tot € 17.206)

De technische wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de doorbelasting van de concernbrede bedrijfsvoeringskosten, een overheveling van de vergoeding voor de opslag van fietsen bij Fietspunt, garantiebanen, en diverse kleine technische wijzigingen. Bij de producten binnen dit programma is een toelichting op de technische mutaties opgenomen.