Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-53.891

-54.664

-57.141

-55.909

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.601

3.059

4.259

459

-55.450

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-2.164

-2.274

-948

3.740

3.740

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-5.851

-212

548

79

-112

Totaal bijgestelde begroting

-60.305

-54.091

-53.282

-51.632

-51.822

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

877

-907

-250

130

150

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-7.837

0

0

0

0

Technische wijzigingen

1.109

694

798

-51

-262

Totaal

-5.851

-212

548

79

-112

Toelichting ramingsbijstellingen
Skaeve Huse / Vergroeningsopgave / Kansrijke wijken (van € 877 tot € 150)

De budgetten van de projecten Skaeve Huse, Kansrijke Wijken en Vergroeningsopgave worden meerjarig herschikt op basis van de meest actuele prognoses inzake het realiseren van de werkzaamheden binnen deze projecten

Toelichting reserves
Kansrijke wijken en Esch Brienenoord (€ 0)

Op basis van actuele inzichten vinden er bijstellingen plaats aan de geplande onttrekkingen uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Het betreft de dekking voor de projecten Kansrijke wijken en Esch Brienenoord. De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR is hierop ook aangepast.

Bodemsanering (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot bodemsanering worden gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de reserve Taakmutaties. Op basis van actuele inzichten vinden er meerjarige bijstellingen plaats aan de geplande uitgaven en onttrekkingen.

Actieplan luchtkwaliteit (€ 0)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 vindt de uitvoering plaats binnen de programma's Stedelijke Inrichting (product: Milieu, € 5,3 mln) en Verkeer en Vervoer (product: Duurzame Mobiliteit, € 1 mln). Voorgesteld wordt om het restant bedrag onder te brengen in een bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering 2017.

Actualisatie Nationaal Programma Zuid (€ 0)

De gereserveerde middelen voor het programma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (resp. € 7,5 mln in 2016 en € 2,5 mln in 2017) worden overgeheveld naar het product Gebiedsontwikkeling. De extra middelen vanuit de Voorjaarsnota voor dit programma staan al op het product Gebiedsontwikkeling.

Actualisatie Programma’s Woningvoorraad (€ 0)

Steigers op Zuid
De uitvoering en daarmee de kosten van dit programma zijn in de loop van 2016 op gang gekomen. In de begroting was uitgegaan van een evenredige inzet over de jaren heen en was er geen rekening gehouden met een aanloop. Aanpassing is hierdoor noodzakelijk. De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR en ISV zijn hierop ook aangepast.

Bestaande en Particuliere voorraad
De subsidies en de directe kosten in 2016 zijn in deze programma’s blijven achter bij de verwachting. Eind 2016 kan er geen subsidie meer beschikbaar gesteld worden vanuit deze programma’s. De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR en ISV zijn hierop ook aangepast.

Toelichting taakmutaties
Actieplan Luchtkwaliteit (€ 7.837)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds ontvangt gemeente Rotterdam in 2016 een éénmalige bijdrage van € 7,8 mln. in het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve Luchtkwaliteit in te stellen.

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 488 tot - € 787)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) (€ 0)

De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt

Lage lonen (van € 13 tot € 80)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit programma Algemene Middelen (product Van Werk naar Werk) wordt voor de jaren 2019 en 2020 € 3 mln bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Aantrekkende Markt (- € 40)

Voor 2016 zijn extra middelen ontvangen voor inzet van extra personeel als gevolg van de aantrekkende markt.

Formatie voormalige Stadsregio (van - € 86 tot - € 44)

Formatie vanuit de voormalige Stadsregio is overhevelt vanuit het programma Algemene middelen naar het programma Stedelijke Inrichting.

Overheveling HPK (van - € 80 tot - € 114)

Vanuit het programma Serviceorganisatie wordt budget overgeheveld naar het programma Stedelijke Inrichting voor de inzet van herplaatsingskandidaten.

Overhevelen budget naar programma Verkeer & Vervoer (van € 1.283 tot  € 300)

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 worden middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) overgeheveld naar de producten Stedelijke bereikbaarheid Duurzame Mobiliteit van het programma Verkeer en Vervoer, aangezien daar de uitvoering van een deel van de projecten plaatsvindt.

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing (€ 38)

Bij de Voorjaarsnota is besloten om de gelden van Citylab 010 in te zetten voor het uitvoeren van programma democratische vernieuwing.

Aanpassing omslagrente (van € 68 tot € 80)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 4.963 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Actualisatie rente activa (van € 0 tot € 8)

Op basis van de prognoses van de investeringsprojecten zijn de verwachte lasten voor rente en afschrijving bijgesteld. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Actualisatie Wabo Leges (€ 0)

Uit hoofde van de nieuwe belastingverordening 2017 zijn de legestarieven gewijzigd. Daarbij is tevens een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten aanvragen van bouwvergunningen. De verhoging van kosten en opbrengsten die hieruit volgt is neutraal en meerjarig doorgevoerd in de begroting. De Wabo leges zijn per saldo 94,55% kostendekkend.

Inzet scheepsinspecteurs (€ 19)

Vanuit het product Vergunningen & Toezicht vindt inzet plaats van scheepsinspecteurs in het programma Volksgezondheid & Zorg.