Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

4.461

8.429

3.532

2.645

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-1.173

-1.935

-3.127

673

3.318

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-20.592

664

7.902

3.243

2.909

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.249

2.791

4.103

1.195

-434

Totaal bijgestelde begroting

-19.553

9.950

12.409

7.756

5.793

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Intensiveringen

-1.117

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

656

-39

-39

-39

-39

Reserves

1.100

-1.152

-52

-52

-52

Taakmutaties

-109

0

0

0

0

Technische wijzigingen

-2.779

3.982

4.193

1.286

-343

Totaal

-2.249

2.791

4.103

1.195

-434

Toelichting intensiveringen
Dotatie (nieuwe) voorziening verlegregeling Grondexploitaties (- € 1.117)

De voorziening verlegregeling Grondexploitaties moet volgens de BBV worden gepresenteerd onder de passiva. Tot nog toe werd deze 'voorziening' in mindering gebracht op de boekwaarde van de Bouwgronden in Exploitatie (BIE). In afwachting op een uitspraak in deze zaak wordt deze voorziening jaarlijks opgehoogd met de wettelijke rente. Deze dotatie werd tot nu toe mee genomen met de resultaatnemingen en was derhalve niet opgenomen in de begroting van product Grondzaken.

Toelichting ramingsbijstellingen
Vrijval reserve infrastructuur (€ 500)

In de reserve infrastructuur is een bedrag van € 500 opgenomen voor het kunstwerk bij Rotterdam CS. Besloten is dat het kunstwerk Kissing Earth niet wordt gerealiseerd. De gelabelde middelen voor kunst in het ruimtelijk plan Centraal Station blijven, na aftrek van gemaakte kosten, behouden. De gelabelde middelen in de reserve infrastructuur vallen vrij.

Actualisatie Investeringen en Desinvesteringen Grondexploitaties (€ 0)

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie op het product is saldoneutraal.

Actualisatie Projecten Derden (€ 0)

Het investeringsvolume in de projecten voor derden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie op het product is saldoneutraal.

Actualisatie en Fasering omslagrente (van € 156 tot - € 39)

Bij de voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad besloten om € 1,0 mln toe te voegen aan het programma Ruimtelijke Ontwikkeling omdat de omslagrente op de grondexploitaties in voorbereiding (NIEGG) met de nieuwe BBV-regels met ingang van 1-1-2016 niet meer mag worden geactiveerd. Deze ramingsbijstelling is binnen product Grondzaken gespecificeerd naar een eenmalige afschrijving in 2016 en vanaf 2017 rente-effect.

Toelichting reserves
Nationaal Programma Zuid (€ 0)

De onttrekking aan het IFR voor het project Nationaal Programma Zuid was eerder begroot bij het product Vergunningen, Toezicht en Monumenten. De kosten gaan echter landen bij het product Gebiedsontwikkeling, bij deze begroting wordt de onttrekking naar dat product verschoven.

Actualisatie ISV/IFR (€ 0)

De prognoses van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2&3 en het IFR zijn geactualiseerd.

Carnissetuin (€ 0)

Voor de aanpak Carnissetuin wordt in 2017 € 325 vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV ingezet.

Actualiseren onttrekkingen Bestemmingsreserves (€ 0)

Op basis van de gerealiseerde en geraamde inkomsten en uitgaven in grondexploitatieprojecten zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. Het betreft hier de bestemmingsreserves IFR, ISV, Infrastructuur en BIR.

Actualisatie onttrekking reserve PR-plannen (€ 0)

Bij de vaststelling jaarrekening 2015 is de reserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte (PR-plannen) gevormd. Voor 2016 wordt voorzien dat voor een bedrag van € 7.500 zal worden onttrokken aan deze reserve ter dekking van de investeringen.

Exploitatieprojecten Inrichting Buitenruimte Gebieden (€ 0)

Op basis van de gerealiseerde en geraamde inkomsten en uitgaven zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. Het betreft hier de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden.

Actualisatie onttrekkingen reserve Infrastructuur (€ 0)

De onttrekkingen voor project Rotterdam Centraal zijn geactualiseerd.

Reclassificatie Hart van Zuid (€ 0)

Het programma Hart van Zuid zal ook in 2016 worden geclassificeerd als exploitatieproject. De op de grondexploitatie begrote kosten zijn overgeheveld naar een exploitatieproject en het saldo is als een onttrekking aan het IFR opgenomen.

Conversie Woonstad (van € 1.100 tot € -1.100)

De conversie Woonstad is opgedeeld in 3 tranches. Een complex wat was opgenomen in de derde tranche verschuift naar de tweede tranche. Dit leidt tot hogere conversieopbrengsten in 2016 en lagere in 2017. De totale opbrengsten van deze conversie worden toegevoegd aan het IFR.

Onttrekking Parkeerfonds (€ 0)

Actualisatie van de begrote onttrekking aan Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl).

Hondenspeelplaats Bello (€ 0)

Onttrekking bestemmingsreserve Sport gebieden ten behoeve van huurcompensatie (5 jaar) hondenspeelplaats Bello. Op productniveau is dit een budget neutrale mutatie.

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed (€0)

Op basis van nieuwe inzichten is de stelselwijziging afschrijvingen van vastgoed, o.a. sloopkosten, geactualiseerd.

IFR (- € 3)

Door de verlaging van de omslagrente van 4% naar 3% is onttrekking aan diverse bestemmingsreserve geactualiseerd.

Onttrekking Heijplaat (€ 0)

Voor de Courzandseweg/Heijplaat wordt in 2016 een bedrag van € 12 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Op productniveau is dit een budget neutrale mutatie.

Sloopkosten Larenkamp € 0)

De sloopkosten € 283 van het project Slinge 303 (LCC Larenkamp) worden financieel gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen in bestemmingsreserve. Op productniveau is dit een budget neutrale mutatie.

Beheergebouw Zuiderpark € 0)

De rentelasten, kan gedurende de verwachte levensduur van het beheergebouw Zuiderpark, jaarlijks worden onttrokken uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). De rentelasten worden gedekt uit de rentebaten van de IFR hoofdsom. Per saldo is dit een budget neutrale mutatie.

Verbouwing Isaäc Hubertstraat (€ 0 )

Het pand aan de Isaäc Hubertstraat 153 is benoemd tot huis van de wijk in Crooswijk. Om het pand geschikt te maken voor het beoogde gebruik dient het pand grondig verbouwd te worden en onderhoud gepleegd te worden. De verbouwingskosten ad € 700 worden grotendeels gedekt uit de hiervoor gereserveerde middelen in de bestemmingsreserve.

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed (€0)

Op basis van nieuwe inzichten is de stelselwijziging afschrijvingen van vastgoed, o.a. sloopkosten, geactualiseerd.

Correctie Onttrekking ISV-3 (€ 0)

Als gevolg van BBV voorschriften wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing-3 (ISV-3) teruggedraaid. Het saldo heeft een neutraal effect op het product Maatschappelijk Vastgoed.

IFR (- € 48)

Als gevolg van de verlaging van de interne omslagrente wordt de bijdrage in de kapitaallasten uit het IFR
vanaf 2017 met € 48 naar beneden bijgesteld.

Bestemmingsreserve Infrastructuur

In Hoogvliet was en is veel leegstand. Om de levendigheid te bevorderen en de (sociale) veiligheid niet in het geding te brengen is paar jaren geleden tussen de Gebiedsorganisatie, SO/Gebiedsontwikkeling en SO/Vastgoed overeengekomen dat de panden 6/8, 10 en 12 aan de Gebbeweg en de panden 51, 53 en 75 aan de Traviataweg gesloopt gaan worden. Commitment over de financiering van de sloop is onlangs bereikt met als gevolg dat de sloop verschoven is van 2016 naar 2017. In dit kader worden betreffende financiën beschikbaar gehouden voor 2017.

Toelichting taakmutaties
Cultureel Erfgoed Hoek van Holland (- € 109)

Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een subsidie toegekend voor het opstellen van een cultuurhistorische en landschappelijke verkenning voor Verdedigingspark Hoek van Holland en een plan van aanpak voor een ''verdedigingspark''. De taakmutatie betreft het jaar 2016.

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 263 tot € 570)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Aanpassing omslagrente (van - € 240 tot € 1.993)

Door structureel lagere rentelasten wordt de omslagrente vanaf 2017 structureel bijgesteld van 3,5% naar 3%. De consequenties van deze bijstelling zijn verwerkt binnen de producten waar de rentelasten/ -baten aan worden toegerekend. Omdat binnen de grondexploitaties een ander renteregime geldt conform BBV is de bijstelling van 3,5% naar 3% op dit product gecorrigeerd.

Herstructurering bedrijventerreinen (- € 523)

In 2011 heeft het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie besloten middelen uit te keren voor de herstructurering van bedrijventerrein. De laatste tranche staat gepland voor 2016.

Aanpassing urenbudget Markt- en Contractspecialisten (van € 255 tot € 424)

Door toename van de benodigde inzet vanuit de afdeling Markt- en Contractspecialisten  voor het product Erfpacht is het urenbudget van de afdeling Markt- en Contractspecialisten structureel verhoogd met € 255, oplopend naar 424 in 2020.

Bibliotheek Hart van Zuid (- € 2.500)

Bij de voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad besloten om € 2,5 mln toe te voegen aan programma Sport, Cultuur en Recreatie. Deze ramingsbijstelling wordt nu nader toebedeeld aan het product Grondzaken ter dekking van de nieuw te berekenen huurprijs en af te nemen vierkante meters voor de Bibliotheek Hart van Zuid.

Overige actualisatie Maatschappelijk- en Commercieel vastgoed (van € 201 tot - € 3.050)

Binnen het product Maatschappelijk- en Commercieel Vastgoed heeft op diverse onderdelen, onder andere op: onderhoud, rente, kapitaallasten, afschrijvingslasten, BOG II Verwery, interne leveringen parkeren en onderhoudsbegroting (niet gelabeld deel),  een actualisatie plaatsgevonden:

Diversen/Overige (van - € 107 tot - € 260)

Dit betreft onder andere een aantal kleine technische verschuivingen die op concernniveau budgetneutraal zijn. Daarnaast een kleine formatiewijzigingen en een actualisatie van de ureninzet op projecten. De inhuur is hiermee voor 2016 aangepast aan de vraag. Eveneens is in de begroting de herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma’s.