Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-2.993

-3.085

-2.957

-2.957

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-10.508

-10.898

-11.696

-11.696

-14.653

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-7.283

-2.769

-478

22

91

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

2.343

-19.511

-19.028

-19.506

-19.143

Totaal bijgestelde begroting

-18.440

-36.263

-34.159

-34.138

-33.706

Bijstellingen programma

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

1.009

0

0

0

0

Reserves

1.000

0

0

0

0

Technische wijzigingen

334

-19.511

-19.028

-19.506

-19.143

Totaal

2.343

-19.511

-19.028

-19.506

-19.143

Bijstellingen Programma

2016

2017

2018

2019

2020

Programma: Serviceorganisatie

Ramingsbijstellingen

1.009

0

0

0

0

Ramingsbijstelling opbrengsten

500

Ramingsbijstelling kapitaallasten

509

Reserves

1.000

0

0

0

0

Aanwending bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

1.000

2.000

1.000

0

0

Besteding bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

-2.000

-1.000

0

0

Technische mutaties

334

-19.581

-19.068

-19.525

-19.162

Bestedingsanalyse Inkoop

0

1.335

1.335

1.335

1.335

Lagere doorbelasting aan clusters a.g.v. bestedingsanalyse inkoop

0

-30

-30

-30

-30

Schulddienstverlening ambtenaren

41

41

41

41

41

Besteding bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-1.000

0

0

0

0

Overhead als gevolg van structurele uitbreiding  Zorg en Welzijn 

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

Overhead als gevolg van garantiebanen

-800

-1.600

-2.400

-3.200

-4.000

Aanpassing omslagrente

0

1.673

1.599

1.541

1.496

Bijdrage aan garantiebanen

308

574

839

467

733

Onderbesteding 2016

2.500

0

0

0

0

Actualisatie op onderdelen

0

-982

-917

-1.519

-931

Overige technische correcties

1.335

41

961

1.338

1.339

Generieke Overhead

0

-18.583

-18.446

-17.448

-17.095

Totaal

2.343

-19.581

-19.068

-19.525

-19.162

Toelichting ramingsbijstellingen
Ramingsbijstelling opbrengsten (€ 500)

Betreft verhoging huurbaten: Gebleken is dat de huuropbrengsten (Mijnsheerenlaan, Halvemaanpassage en Keilezyweg) hoger zullen zijn dan eerder in de begroting is vastgesteld

Ramingsbijstelling kapitaallasten (€ 509)

Na actualisatie is gebleken is gebleken dat de kapitaallasten  lager zijn dan eerder in de begroting is vastgesteld.

Toelichting reserves
Aanwending bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering (€ 1 mln)

Bij de voorjaarsnota 2016 is de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering gevormd waaraan bedragen zijn toegevoegd voor de jaren 2016 (€ 1 mln) , 2017 (€ 2 mln) en 2018 (€ 1 mln).
De verwachte meerjarige bestedingen en bijbehorende onttrekkingen aan deze reserve zijn nu in de begroting verwerkt.

Toelichting technische wijzigingen
Bestedingsanalyse Inkoop (€ 1.335)

In 2015 is opdracht gegeven om vanaf 2018 € 21 miljoen te besparen op inkoop. Voor 2016 is de inkoopbesparing van € 10 mln meerjarig in de begroting verwerkt. Voor 2017 loopt de besparingsopdracht op met € 10 mln naar € 20 cumulatief. Daarom is begin 2017 een pakket van maatregelen vastgesteld en in de begroting verwerkt van € 8,7 mln. Nu wordt daar € 1,7 mln aan toegevoegd op diverse programma’s en producten. Dit leidt binnen dit programma tot lagere lasten van € 1.335 vanaf 2017.

Lagere doorbelasting aan clusters a.g.v. bestedingsanalyse inkoop (- € 30)

De besparing als gevolg van de bestedingsanalyse betekent een lagere doorbelasting van kosten aan de clusters voor mobiele telefonie vanaf 2017.

Schulddienstverlening ambtenaren (€ 41)

Binnen de Krediet Bank Rotterdam vindt, op basis van een collegebesluit, dienstverlening aan ambtenaren van het concern Rotterdam plaats. Om deze dienstverlening te bekostigen, wordt een budgetoverheveling van € 41 voorgesteld ten gunste van het product Armoede.

Besteding bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering (- € 1 mln)

Bij de voorjaarsnota 2016 is de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering gevormd waaraan bedragen zijn toegevoegd voor de jaren 2016 (1 mln) , 2017 (2 mln) en 2018 (1 mln)
De verwachte meerjarige bestedingen en bijbehorende onttrekkingen aan deze reserve zijn nu in de begroting verwerkt.

Overhead als gevolg van uitbreiding Zorg en Welzijn (- € 2.050)

De gemeente Rotterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van Wet
Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo 2015.
Bij het programma Maatschappelijke Ondersteuning neemt  de formatie hiervoor toe. Dit leidt ook tot een toename van de benodigde ondersteuning.

Overhead als gevolg van garantiebanen (van - € 800 tot - € 4.000)

Als gevolg van het creëren van 40 fte 'garantiebanen' per jaar bij het product Werk  zullen de kosten voor ondersteuning bij het programma Serviceorganisatie stijgen.

Aanpassing omslagrente (van € 1.673 in 2017 tot € 1.496)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor programma's waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit programma betekent het lagere rentelasten van € 1.673

Bijdrage aan garantiebanen (van € 308 tot € 733)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit het programma Serviceorganisatie wordt € 308 bijgedragen middels een afroming van de budgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Onderbesteding 2016 (€ 2,5 mln in 2016)

Vanwege de opgave om te komen tot een kleinere en meer wendbare organisatie wordt gewerkt met een tijdelijke overmaat in (m.n. de loon-)budgetten om de veranderingen te faciliteren. In 2016 wordt hier minder gebruik van gemaakt dan begroot, waardoor de overmaat kan worden teruggebracht.

Actualisatie op onderdelen (van € 0 tot - € 931)

Binnen dit programma heeft ten aanzien van Concernhuisvesting een actualisatie plaatsgevonden, vooral  op het gebied van onderhoud en kapitaallasten.

Overige technische wijzigingen (van € 1.335 tot € 1.339)

De overige mutaties betreffen budgettair neutrale verschuivingen van materiële en personele budgetten met andere producten.

Generieke overhead (van - € 18.583 in 2017 tot - € 17.095)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in de het onderdeel Uitgangspunten begroting 2017.