Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Openbare orde en veiligheid

Totaal baten

21.191

7.049

3.276

3.360

3.360

3.360

Bijdragen rijk en mede-overheden

5.029

4.180

400

400

400

400

Opbrengsten derden

16.077

2.869

2.876

2.960

2.960

2.960

Overige baten

85

0

0

0

0

0

Totaal lasten

144.917

154.616

155.325

151.629

147.786

147.592

Apparaatslasten

67.103

67.630

66.982

65.816

64.020

63.968

Inhuur

5.806

5.089

3.072

2.654

2.633

2.633

Overige apparaatslasten

2.415

2.701

2.837

2.730

2.780

2.728

Personeel

58.881

59.839

61.073

60.432

58.607

58.607

Interne Lasten

4.515

13.953

12.706

11.205

11.160

11.086

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

18.744

20.455

18.299

16.797

16.753

16.678

Overige doorbelastingen

-14.229

-6.502

-5.592

-5.592

-5.592

-5.592

Programmalasten

73.299

73.034

75.637

74.608

72.606

72.538

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.683

13.276

14.947

13.707

11.549

11.903

Kapitaallasten

411

547

534

520

435

379

Overige programmalasten

1.298

311

296

521

1.022

657

Sociale uitkeringen

6

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

59.902

58.900

59.860

59.860

59.599

59.599

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-123.725

-147.568

-152.049

-148.269

-144.427

-144.232

Onttrekking aan reserves

2.307

55

0

673

0

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

2.000

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

307

55

0

673

0

0

Vrijval reserves

55

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

55

0

0

0

0

0

Resultaat

-121.363

-147.513

-152.049

-147.596

-144.427

-144.232

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuurlijke boetes, zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen en een aantal subsidies van het rijk.

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit bestrijding woonoverlast gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, bevorderen Veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen high impact crimes, bestrijden woninginbraken, beleid en uitgeven evenementen- en horecavergunningen, tegengaan ondermijnende criminaliteit en aanpak jeugdoverlast. Aan de RET wordt een subsidie verstrekt voor de inzet van OV surveillanten. De lasten voor Toezicht en handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten van de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Er wordt in 2016 € 55 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten. De rest van de bestemmingsreserve Wijkveiligheid € 673 wordt onttrokken ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de meting van 2016 krijgen extra aandacht. De verbeteringen worden in de loop van 2017 in co-creatie met de inwoners van de wijken voorbereid, waarna uitvoering in 2018 plaatsvindt. We richten ons hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlast gevende personen. De wijken die op dit moment de meeste aandacht vragen zijn Pendrecht, Oude Noorden en Oud-Crooswijk.

Toelichting meerjarig verloop

De totale baten dalen in de periode 2015 tot 2017. Dit heeft twee oorzaken. Vanaf 2016 worden de opbrengsten uit fiscale naheffingen begroot bij het product Parkeren. Verder vervalt de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters per 1 januari 2017 (dit is reeds in de begroting 2015 verwerkt). Hierdoor dalen respectievelijk de opbrengsten derden en bijdragen rijk- en medeoverheden. Vanaf 2017 is het meerjarig verloop van de baten stabiel.

De totale lasten laten ook een daling zien, voornamelijk door lagere concernbrede bedrijfsvoeringskosten die worden toegerekend aan dit programma. In 2017 is het budget eenmalig hoger als gevolg van uitvoering Plan Oost en financiering focusaanpak Bospolder-Tussendijken. Verder is er vanaf 2017 een verhoging van de subsidie aan de RET voor de OV surveillanten. Meerjarig daalt het budget vanwege de invulling van de bezuiniging op de organisatie en de afbouw van het budget voor Bospolder-Tussendijken.