Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Verkeer en Vervoer

Totaal baten

108.744

144.810

264.593

133.808

99.053

99.043

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.936

13.194

457

750

256

256

Opbrengsten derden

104.769

131.616

264.136

133.058

98.797

98.788

Overige baten

-3.960

0

0

0

0

0

Totaal lasten

123.636

165.121

280.981

149.107

109.414

108.335

Apparaatslasten

13.066

21.386

21.171

20.100

20.026

20.015

Inhuur

296

3.919

2.782

1.854

1.850

1.850

Overige apparaatslasten

648

996

1.054

1.015

1.019

1.019

Personeel

12.122

16.471

17.335

17.232

17.157

17.146

Interne Lasten

49.581

52.893

43.213

39.759

38.240

38.197

Beleidspecifiek vastgoed

19.501

20.478

16.876

16.668

16.594

16.576

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.676

6.152

6.276

5.657

5.711

5.685

Overige doorbelastingen

25.404

26.263

20.061

17.434

15.935

15.935

Programmalasten

60.988

90.843

216.598

89.247

51.148

50.123

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

15.535

31.462

94.214

27.565

10.309

10.309

Kapitaallasten

15.331

15.647

15.185

14.473

13.717

9.947

Overige programmalasten

29.691

43.631

107.115

47.125

27.019

29.764

Salarislasten WSW en WIW

0

103

103

103

103

103

Subsidies en inkomensoverdrachten

431

0

-19

-19

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-14.892

-20.311

-16.388

-15.299

-10.361

-9.292

Onttrekking aan reserves

18.086

3.836

2.406

2.239

194

164

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

1.000

412

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

48

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

174

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.133

2.007

1.839

2.084

39

39

Bestemmingsreserve ISV-3

12

626

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

16.550

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

30

30

30

30

30

0

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

100

125

125

125

125

125

Intensivering Buitenruimte (449)

87

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

13.484

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

13.484

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

257

25.080

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

25.000

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

80

80

0

0

0

0

C2000-systeem

177

0

0

0

0

0

Resultaat

-10.033

8.605

-13.981

-13.059

-10.167

-9.127

Toelichting op de tabel

Baten

De baten hebben betrekking op bijdragen rijk en medeoverheden en opbrengsten derden. Deze baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit parkeren en bijdragen vanuit derden.
De sterke stijging van de baten in 2017 ten opzichte van 2016 komt in het bijzonder door de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. De uitvoering van dit project vindt plaats in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die ook een grote financiële investering pleegt in dit project.

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding, de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven, luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. De sterk sterke stijging van de lasten in 2017 ten opzichte van 2016 betreft de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, zoals genoemd onder de baten.

Reserves

Na de opheffing en vrijval van de bestemmingsreserve Parkeerfonds in 2016 vinden er in 2017 geen onttrekkingen en/of toevoegingen meer plaats aan deze bestemmingsreserve. De overige onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden o.a. ingezet voor Verkeersveiligheid, Citylab, project A16, de Harwichtknoop en Planstudie 3e Stadsbrug.
De reserves laten ten opzichte van 2016 een daling zien omdat in 2017 een lagere onttrekking plaatsvindt uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project buitenruimte Hoek van Holland.

Toelichting meerjarig verloop

De stijging en daling (2017 / 2018) van de baten en lasten wordt veroorzaakt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd, met nazorg tot en met 2019. Ten opzichte van 2017 zijn er in 2016 incidentele positieve bijstellingen geweest van budget voor aantrekkende markt en projecten die gefinancierd worden uit middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.