Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Economische Zaken

Totaal baten

4.100

3.960

2.225

1.873

1.873

1.873

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.465

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

72

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.563

3.960

2.225

1.873

1.873

1.873

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

29.331

26.604

25.422

25.116

23.537

23.983

Apparaatslasten

5.098

5.355

5.442

5.446

5.376

5.369

Inhuur

45

257

228

228

227

227

Overige apparaatslasten

182

191

219

219

219

219

Personeel

4.870

4.907

4.996

5.000

4.930

4.922

Interne Lasten

4.435

4.223

4.058

3.961

3.977

3.969

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.087

2.182

2.002

1.878

1.895

1.886

Overige doorbelastingen

2.348

2.040

2.055

2.083

2.083

2.083

Programmalasten

19.798

17.026

15.922

15.709

14.184

14.646

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

582

6.699

6.750

6.504

5.486

5.946

Kapitaallasten

249

206

214

267

270

273

Overige programmalasten

9.454

666

503

503

503

503

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.513

9.455

8.454

8.434

7.924

7.924

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-25.231

-22.644

-23.197

-23.243

-21.664

-22.110

Onttrekking aan reserves

5.593

2.117

1.174

1.059

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

153

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

158

167

212

212

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

137

35

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.998

858

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Kansenzones

1.800

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

258

600

505

0

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

646

362

342

0

0

Toevoeging aan reserves

3.084

1.254

1.122

1.188

462

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

1.500

0

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

1.584

1.254

1.122

1.188

462

0

Vrijval reserves

42

1.254

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

42

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

1.254

0

0

0

0

Resultaat

-22.680

-20.527

-23.145

-23.372

-22.126

-22.110

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De start van ICF 3 is door faillissement van één van de beoogde participanten aan het ICF vertraagd. Beoogde start is in 2017. Voor 2016 is hiervoor nog € 10 voor kapitaallasten in de begroting opgenomen en vanaf 2017 meerjarig € 120.  Hierdoor valt in de  begroting in 2016 € 150k vrij. Door de gehanteerde lagere omslagrente valt meerjarig € 40 per jaar vrij.

Reserves

De begrote dotatie van € 1,25 mln in 2016 en € 1.12 mln, € 1.19 mln en € 462 betreft de bijdrage aan de Reserve Kredietrisico voor de lening aan het Cambridge Innovation Center.

De totale onttrekking van € 2,98 mln aan de beschikbare reserves voor 2016 is bestemd ter financiering van verschillende projecten binnen het product Economie. Voor 2017 en 2018 is dit respectievelijk € 962 en € 847.

Toelichting meerjarig verloop

De begroting op het programma Economie kent een licht neerwaarts verloop en wordt met name veroorzaakt door uitputting van reserves, de eindigheid van dotaties aan de kredietrisicoreserve en de gewijzigde doorbelasting van de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.
Daarnaast dalen de totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen.