Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Onderwijs

Totaal baten

66.075

61.285

57.629

39.298

39.251

39.251

Bijdragen rijk en mede-overheden

62.589

60.275

57.419

39.088

39.041

39.041

Opbrengsten derden

1.321

1.010

210

210

210

210

Overige baten

2.164

0

0

0

0

0

Totaal lasten

193.309

193.507

193.897

179.791

179.161

179.578

Apparaatslasten

15.848

14.117

13.965

13.475

13.476

13.449

Inhuur

280

47

60

60

60

60

Overige apparaatslasten

541

573

566

560

560

560

Personeel

15.026

13.497

13.339

12.855

12.855

12.829

Interne Lasten

72.714

81.950

81.746

81.196

81.249

81.220

Beleidspecifiek vastgoed

52.086

60.598

61.023

61.023

61.023

61.023

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.812

7.438

6.880

6.330

6.382

6.354

Overige doorbelastingen

12.816

13.914

13.843

13.843

13.843

13.843

Programmalasten

104.747

97.440

98.186

85.119

84.437

84.909

Financieringslasten

10

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.738

9.191

8.927

12.419

8.898

8.918

Kapitaallasten

137

122

116

112

0

0

Overige programmalasten

1.286

-233

-713

1.803

5.428

5.428

Sociale uitkeringen

8.027

6.853

7.012

7.012

7.012

7.012

Subsidies en inkomensoverdrachten

78.549

81.507

82.844

63.773

63.099

63.551

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-127.234

-132.223

-136.267

-140.493

-139.910

-140.327

Onttrekking aan reserves

717

711

737

3.774

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

3.500

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

0

461

437

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

567

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

150

250

300

274

0

0

Toevoeging aan reserves

1.200

1.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

1.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

200

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

1.000

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

753

14

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

38

14

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

303

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

72

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

339

0

0

0

0

0

Resultaat

-126.964

-132.998

-135.530

-136.719

-139.910

-140.327

Toelichting op de tabel
Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdragen voor Onderwijsachterstandenbeleid bedraagt € 37 mln. Daarnaast is er een extra rijksuitkering voor intensivering Onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln.

Lasten

De middelen onderwijs achterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid. In het kader van ouderbetrokkenheid dragen we bij aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.
De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in. Tevens wordt de (extra) inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim hieruit bekostigd.

De overige lasten bestaan voornamelijk uit huurlasten voor Onderwijshuisvesting, inzet voor het leerlingenvervoer en bewegings- en zwemonderwijs. De decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt onder meer ingezet voor de Children’s Zone en loopbaanoriëntatie.
Tot slot worden ook de Leren Loont! initiatieven hieruit bekostigd zoals het Leraren CAO.

Reserves

Conform de Kadernota 2016 is er incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld in 2018 voor het gymnasium op zuid. De reserve is gevormd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van het gymnasium op Zuid.

Daarnaast worden twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Zuid over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.

In 2016 wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE. Dit is conform de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016.

Toelichting meerjarig verloop

Vanaf 2016 zijn de intensiveringen opgenomen voor Leren Loont!, het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018. De intensiveringen zijn bestemd voor een specifieke cao voor Rotterdamse leraren en de inzet voor één voorschoolse voorziening voor alle Rotterdamse kinderen die wordt geïntegreerd in de basisschool.
Het meerjarig verloop toont vanaf 2018 lagere baten en lasten ten opzichte van 2017. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de (aanvullende) specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2017. Na besluitvorming door het Rijk over voortzetting van deze specifieke uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2018 worden aangepast.