Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Cultuur, sport en recreatie

Totaal baten

12.980

13.601

13.817

13.177

13.177

13.177

Bijdragen rijk en mede-overheden

84

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

11.134

13.601

13.817

13.177

13.177

13.177

Overige baten

1.762

0

0

0

0

0

Totaal lasten

212.664

221.954

223.226

221.144

221.295

219.208

Apparaatslasten

33.014

33.105

32.382

32.355

32.349

32.295

Inhuur

1.299

750

733

841

841

841

Overige apparaatslasten

1.241

1.505

1.460

1.465

1.464

1.464

Personeel

30.474

30.850

30.189

30.049

30.044

29.990

Interne Lasten

21.674

20.439

19.166

18.679

18.767

18.730

Beleidspecifiek vastgoed

21.415

22.205

22.359

22.359

22.359

22.359

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.135

10.175

8.807

8.320

8.408

8.371

Overige doorbelastingen

-8.876

-11.941

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Programmalasten

157.976

168.410

171.678

170.110

170.179

168.183

Financieringslasten

-44

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.481

9.988

13.702

13.973

14.004

13.467

Kapitaallasten

1.989

1.816

1.590

1.480

1.353

1.148

Overige programmalasten

15.205

17.011

13.968

14.266

14.371

14.402

Sociale uitkeringen

13

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

133.332

139.594

142.416

140.391

140.450

139.166

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-199.684

-208.353

-209.409

-207.967

-208.118

-206.031

Onttrekking aan reserves

2.249

4.616

1.986

314

314

314

Bestemmingsreserve Citylab

0

195

43

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

800

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.301

2.220

1.114

314

314

314

Bestemmingsreserve ISV-3

0

46

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

96

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

52

2.155

829

0

0

0

Toevoeging aan reserves

646

2.619

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

550

1.094

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

775

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

96

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

750

0

0

0

0

Vrijval reserves

800

1.294

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

187

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

284

1.075

0

0

0

0

Combinatiefuncties

31

219

0

0

0

0

Cultuurparticipatie

298

0

0

0

0

0

Resultaat

-197.280

-205.063

-207.423

-207.653

-207.804

-205.717

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit de verhuur van gymzalen, sporthallen, sportvelden en zwembaden. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit de verkoop van toegangsbewijzen voor de diverse voorzieningen, bijvoorbeeld bij de zwembaden.

Lasten

Apparaatslasten
Het grootste deel van de apparaatslasten betreft de kosten van het voor de uitvoering van het sport- en cultuurbeleid beleid benodigde personeel, zoals bijvoorbeeld de medewerkers werkzaam voor het beheer van zwembaden, sporthallen en sportvelden, kinderboerderijen, sportstimulering, natuur en milieueducatie enz.

Interne lasten
De interne lasten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik en het groot onderhoud van de diverse sportaccommodaties en de doorbelaste (concern)overhead. Daarnaast worden vanuit dit programma kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen en zwembaden ten behoeve van het onderwijs.

Programmalasten
Een groot deel van de programmalasten betreft verstrekte subsidies. Er wordt subsidie verleend aan culturele organisaties conform het opgestelde Cultuurplan en onder andere aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, Stichting Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport.
Binnen de programmalasten worden daarnaast meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder het Uitvoeringsprogramma Sport, de Final en het programma Lekker Fit!.
Verder bestaan de programmalasten uit de kosten van het dagelijks beheer van accommodaties, zoals bijvoorbeeld onderhoud en energie.

Reserves

De onttrekkingen aan de reserves dienen ter dekking van specifieke uitgaven in de jaren waarin deze zich voordoen. De toevoegingen aan de reserves, zijn het gevolg van specifieke omstandigheden die zich binnen het programma voordoen. Dat geldt ook voor de in 2016 te realiseren vrijval.

Toelichting meerjarig verloop

In het jaar 2017 is sprake van een toename van de programmalasten. Deze toename houdt verband met de - incidentele - inzet vanuit de bestemmingsreserve IFR en met de in de Voorjaarsnota specifiek toegekende middelen voor kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties.