Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Volksgezondheid en zorg

Totaal baten

34.019

37.982

37.599

35.526

35.489

35.497

Bijdragen rijk en mede-overheden

26.571

31.916

31.568

29.495

29.480

29.489

Opbrengsten derden

7.317

6.066

6.031

6.031

6.009

6.009

Overige baten

131

0

0

0

0

0

Totaal lasten

586.502

594.899

629.919

622.494

624.551

624.630

Apparaatslasten

55.564

49.437

74.494

71.804

71.544

71.439

Inhuur

8.180

4.143

1.913

1.527

1.527

1.527

Overige apparaatslasten

1.906

2.316

2.492

2.162

2.157

2.156

Personeel

45.478

42.978

70.089

68.115

67.861

67.757

Interne Lasten

33.482

27.168

41.524

38.395

38.669

38.520

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

32.886

24.549

39.280

36.151

36.425

36.275

Overige doorbelastingen

595

2.619

2.244

2.244

2.244

2.244

Programmalasten

497.456

518.294

513.901

512.295

514.338

514.671

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.890

47.019

61.225

55.400

55.189

55.173

Kapitaallasten

504

946

888

864

839

415

Overige programmalasten

5.626

7.218

2.503

3.213

2.220

2.640

Sociale uitkeringen

222.984

231.572

236.246

238.884

240.413

239.698

Subsidies en inkomensoverdrachten

243.451

231.538

213.039

213.933

215.676

216.744

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-552.483

-556.917

-592.321

-586.968

-589.062

-589.133

Onttrekking aan reserves

11.608

5.021

400

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

7.930

3.563

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.400

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

460

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

718

400

400

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

33

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

23

1.058

0

0

0

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

1.045

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.167

1.273

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

0

1.000

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

750

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

390

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

13

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

14

273

0

0

0

0

Resultaat

-539.708

-550.623

-591.921

-586.968

-589.062

-589.133

Toelichting op de tabel
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de regeling heroïneverstrekking.
De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg en de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.

Lasten

Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, de aanpak van huiselijk geweld en ter bestrijding van infectieziekten.
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed via sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang.

Reserves

In 2016 vindt er een onttrekking aan de bestemmingsreserve AWBZ plaats van € 3,56 mln.  
In de periode 2015-2017 wordt er € 400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke participatie gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van gebiedsopdracht Jeugd binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW). De onttrekking van € 1,058 mln uit de bestemmingsreserve taakmutaties gemeentefonds bestaat voor € 900 uit een onttrekking voor De Nieuwe Kans (t.b.v. risicojongeren) en voor € 158 uit een onttrekking voor de regionale coördinatie nazorg van ex-gedetineerden.
Verder is er een vrijval van € 1 mln van de bestemmingsreserve Bijzonder Bijstand en € 273 van de bestemmingsreserve Zorg Jeugd Gebieden, waartoe is besloten in de voorjaarsnota 2016.

Toelichting meerjarig verloop

Vanaf 2017 vindt er een structurele budgetoverheveling plaats van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning. Het effect hiervan is een forse toename van het apparaatslastenbudget, de interne lasten en de inkopen en uitbestede werkzaamheden binnen dit programma.

De stijging bij de sociale uitkeringen heeft betrekking op mutaties in de integratie-uitkering Sociaal Domein uit de meicirculaire 2016. Daarnaast vindt er in 2017 t.o.v. 2016 een verschuiving plaats van subsidies en inkomensoverdrachten naar sociale uitkeringen door het laatste deel van de omzetting van subsidies naar Wmo-arrangementen voor de begeleidingsplekken in de maatschappelijke opvang.

De tijdelijke stijging van de baten betreft begrote inkomsten van het rijk voor bed-bad-broodvoorzieningen voor de jaren 2016 en 2017.