Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Werk en inkomen

Totaal baten

576.221

556.970

544.830

523.487

518.535

518.535

Bijdragen rijk en mede-overheden

558.693

545.758

534.919

514.901

511.375

511.375

Dividenden

4.500

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.375

11.212

9.911

8.586

7.159

7.159

Overige baten

653

0

0

0

0

0

Totaal lasten

797.067

807.654

810.955

742.205

728.762

726.868

Apparaatslasten

91.627

92.888

98.667

96.172

88.449

87.284

Inhuur

17.220

16.221

2.224

2.085

2.239

2.220

Overige apparaatslasten

3.013

3.522

5.276

4.911

5.304

5.146

Personeel

71.394

73.145

91.167

89.176

80.906

79.917

Interne Lasten

48.392

50.911

46.131

41.560

40.170

41.197

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

53.577

55.667

50.831

46.437

44.799

46.004

Overige doorbelastingen

-5.186

-4.756

-4.700

-4.877

-4.629

-4.806

Programmalasten

657.048

663.855

666.158

604.474

600.143

598.387

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

29.822

31.067

32.605

29.809

30.640

29.269

Kapitaallasten

212

304

1.638

2.277

2.318

2.309

Overige programmalasten

11.006

10.351

8.791

8.215

7.982

7.933

Salarislasten WSW en WIW

65.219

63.000

57.659

53.118

48.287

47.959

Sociale uitkeringen

543.863

554.635

559.989

508.686

508.686

508.686

Subsidies en inkomensoverdrachten

6.927

4.499

5.476

2.367

2.231

2.231

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-220.846

-250.684

-266.125

-218.718

-210.228

-208.334

Onttrekking aan reserves

19.386

21.627

34.549

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

485

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

129

56

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

375

375

0

0

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

18.335

980

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

922

858

0

0

0

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

18.873

34.174

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

9.748

0

0

0

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

9.748

0

0

0

0

Vrijval reserves

100

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

100

0

0

0

0

0

Resultaat

-201.360

-238.805

-231.576

-218.718

-210.228

-208.334

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet.

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de uitkeringslasten (algemene bijstand). Voor 2016 wordt rekening gehouden met een stijging van het bijstandsvolume van 2,6% en een stabilisatie in 2017. De participatiemiddelen, als integrale uitkering in het Gemeentefonds, zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Reserves

Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2016 is geraamd op € 17,1 mln en voor 2017 op € 31,6 mln. De kosten voor Social Impact Bonds bedragen respectievelijk € 1,7 en € 2,6 mln. De kosten (in totaal € 53 mln) worden gedekt uit de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand). De hoogte van de reserve WWB bedraagt € 46,2 mln. In 2016 is derhalve een dotatie van € 6,8 mln aan de reserve WWB noodzakelijk. Deze dotatie wordt voor € 5,8 mln veroorzaakt door bijstelling van de uitkeringslasten en voor € 1 mln door bijstelling van de kosten voor Social Impact Bonds.

Toelichting meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is de verwachte afbouw van de WSW zichtbaar. Vanaf 2016 worden de lasten van herplaatsingskandidaten (HPK) in de loonschalen van fsk 1-3 en van garantiebanen binnen de gemeente verantwoord op het product Werk.

Daarnaast wordt het meerjarig verloop beïnvloed door de systematiek van de berekening van de BUIG. De sociale uitkeringen worden voor 2 jaren (2016 en 2017) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten.

Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de formatie (flexibele schil) en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie beweegt gedeeltelijk mee met de omvang van het bijstandsvolume.