Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Maatschappelijke Ondersteuning

Totaal baten

12.273

18.061

15.535

9.645

6.545

6.545

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.094

12.810

10.616

4.726

1.626

1.626

Financieringsbaten

310

843

320

320

320

320

Opbrengsten derden

3.867

4.407

4.598

4.598

4.598

4.598

Overige baten

1

1

0

0

0

0

Totaal lasten

187.030

206.356

163.122

148.518

141.490

141.424

Apparaatslasten

51.252

55.283

34.705

34.024

32.677

32.591

Inhuur

6.633

7.619

3.918

3.929

2.629

2.629

Overige apparaatslasten

1.668

2.040

2.152

2.145

2.145

2.145

Personeel

42.951

45.624

28.634

27.951

27.903

27.817

Interne Lasten

18.670

18.397

16.667

15.372

14.828

14.754

Beleidspecifiek vastgoed

0

408

337

337

337

337

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

19.350

19.206

18.408

17.113

16.569

16.494

Overige doorbelastingen

-679

-1.217

-2.077

-2.077

-2.077

-2.077

Programmalasten

117.108

132.675

111.750

99.121

93.985

94.079

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

39.387

57.379

40.906

34.767

34.767

34.767

Kapitaallasten

195

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

2.102

7.504

4.893

3.246

2.866

2.891

Sociale uitkeringen

31.547

43.963

36.315

34.997

35.004

35.073

Subsidies en inkomensoverdrachten

43.878

23.829

29.635

26.112

21.349

21.349

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-174.757

-188.295

-147.587

-138.873

-134.946

-134.879

Onttrekking aan reserves

7.257

12.774

133

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

6.262

10.689

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

50

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

80

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

60

515

100

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

80

33

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

885

859

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

550

0

0

0

0

Vrijval reserves

301

127

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

246

127

0

0

0

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

55

0

0

0

0

0

Resultaat

-167.200

-175.394

-147.454

-138.873

-134.946

-134.879

Toelichting op de tabel
Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk rijksbaten ten behoeve van educatie, opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket, rentebaten op verstrekte leningen vanuit de schulddienstverlening en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.

Reserves

Uit verschillende bestemmingsreserves wordt een totaalbedrag van € 133 onttrokken. Deze wordt ingezet ten behoeve van de activiteiten van het Nieuw Rotterdams Welzijn en ten behoeve van het vergroting van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Toelichting meerjarig verloop

Na 2017 vertonen de baten een daling door het wegvallen van een eenmalige ESF-subsidie in 2017 en een lagere rijksbijdrage voor WEB taaltrajecten voor volwassenen.

Het verloop van de programmalasten is een saldo van diverse stijgingen en dalingen. De belangrijkste zijn de apparaatslasten en programmalasten die vanaf 2017 een daling vertonen vanwege de overheveling van personeel en budgetten (toegang tot zorg en wijkteams volwassenen) van het programma Maatschappelijke ondersteuning naar het programma Volksgezondheid en zorg.
In de programmalasten zit een stijging door o.a. maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden waarvan de kosten op declaratiebasis worden verhaald op het COA. De daling in 2018 bij inkopen en uitbestede werkzaamheden betreft met name het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering (€ 3,6 mln).