Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Beheer van de stad

Totaal baten

260.056

233.615

227.396

225.870

228.252

230.194

Belastingen

61.732

63.302

65.626

67.528

69.420

71.362

Bijdragen rijk en mede-overheden

10.655

4.778

6.541

4.550

4.550

4.550

Financieringsbaten

108

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

174.304

167.291

156.973

155.537

156.027

156.026

Overige baten

13.257

-1.755

-1.745

-1.745

-1.745

-1.745

Totaal lasten

446.128

425.645

406.938

405.676

401.248

403.541

Apparaatslasten

121.412

125.745

126.554

126.197

125.750

125.750

Inhuur

4.593

5.610

4.925

4.914

4.866

4.866

Overige apparaatslasten

5.354

5.883

6.792

6.583

6.632

6.632

Personeel

111.465

114.253

114.837

114.700

114.253

114.253

Interne Lasten

61.461

54.400

34.517

31.760

32.154

31.969

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

55.751

59.211

43.688

40.931

41.325

41.140

Overige doorbelastingen

5.711

-4.811

-9.171

-9.171

-9.171

-9.171

Programmalasten

263.255

245.499

245.867

247.719

243.344

245.822

Financieringslasten

22

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

51.765

52.845

55.082

55.019

55.013

55.503

Kapitaallasten

54.666

55.712

54.524

56.030

56.088

56.991

Overige programmalasten

155.844

135.289

136.500

136.908

132.482

133.567

Salarislasten WSW en WIW

0

0

-330

-330

-330

-330

Subsidies en inkomensoverdrachten

959

1.653

91

91

91

91

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-186.072

-192.030

-179.543

-179.806

-172.996

-173.347

Onttrekking aan reserves

20.946

9.383

7.630

4.236

4.252

4.729

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

13.116

4.264

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

0

1.300

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

837

68

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

3.682

3.684

5.265

3.521

3.537

4.014

Bestemmingsreserve ISV-3

2.079

1.027

725

375

375

375

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

0

340

340

340

340

340

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

1.232

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.800

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

1.800

0

0

0

0

0

Resultaat

-163.326

-182.646

-171.913

-175.570

-168.744

-168.618

Toelichting op de tabel

Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten lokale lasten.
Onder belastingen valt de Rioolheffing. Onder opbrengsten derden vallen de Afvalstoffenheffing, Bedrijfsreinigingsrecht, de Lijkbezorgingsrechten, Leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease. Voor het onderhoud van civiele kunstwerken wordt jaarlijks een groot gedeelte van het beschikbare budget gefinancierd vanuit een afkoopsom van het Havenbedrijf (t/m 2017).

Lasten

De lasten hebben betrekking op Afvalinzameling, Reiniging, beheer en onderhoud van Wegen en Openbare Verlichting, Water en Groen en Riolen en Gemalen.

Reserves

De belangrijkste meerjarige effecten binnen het programma Beheer van de stad op de reserves worden veroorzaakt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden. In 2016 en 2017 zullen de laatste projecten, overgedragen vanuit deelgemeente, hiervoor worden uitgevoerd. In 2017 wordt € 1,3 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Tenslotte is vanaf 2016 een bestemmingsreserve Onderhoud Lease gevormd om schommelingen in de exploitatie, die worden veroorzaakt door pieken en dalen in de onderhoudslasten, op te vangen.

Toelichting meerjarig verloop

In het programma beheer van de stad zijn er aan de batenkant een aantal wijzigingen. Zo dalen de opbrengsten vanuit de Afvalstoffenheffing (ASH), stijgen de opbrengsten rioolheffing, daalt de bijdrage van het Havenbedrijf en vallen de baten topografie weg door nieuwe wetgeving. In 2015 en 2016 zijn er incidentele opbrengsten voor de aankoop van containers door randgemeente en de vergoeding voor zwerfvuilactiviteiten van Nedvang. Hier staan tevens hogere lasten tegenover.
Tenslotte is in 2015 éénmalig de voorziening vervanging riolen vrijgevallen.
De belangrijkste mutaties aan de lastenkant worden veroorzaakt door een concernbrede herverdeling van de overhead, intensiveringen voor wegen en riolen en budget voor de renovatie van de Maastunnel.