Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Stedelijke inrichting

Totaal baten

31.512

24.596

21.083

18.212

19.743

17.002

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.515

11.730

7.030

4.159

5.691

2.949

Financieringsbaten

215

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

19.081

12.820

14.053

14.053

14.053

14.053

Overige baten

-299

45

1

0

0

0

Totaal lasten

95.763

104.760

112.884

90.720

87.705

83.359

Apparaatslasten

25.524

29.711

28.838

28.651

28.642

28.600

Inhuur

987

5.140

4.107

3.893

3.939

3.939

Overige apparaatslasten

1.044

1.155

1.183

1.183

1.183

1.183

Personeel

23.493

23.416

23.549

23.576

23.521

23.478

Interne Lasten

12.089

11.969

9.141

7.934

7.978

7.929

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.636

12.084

11.535

10.815

10.905

10.856

Overige doorbelastingen

453

-115

-2.395

-2.882

-2.927

-2.927

Programmalasten

58.150

63.080

74.905

54.135

51.084

46.831

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.394

8.300

-168

294

6.734

6.025

Kapitaallasten

1.619

1.279

1.296

1.462

1.501

1.421

Overige programmalasten

32.250

43.907

68.306

46.910

37.342

33.877

Sociale uitkeringen

-118

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

23.004

9.594

5.470

5.469

5.507

5.507

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-64.251

-80.164

-91.800

-72.508

-67.962

-66.358

Onttrekking aan reserves

14.824

24.896

35.609

19.226

16.330

14.535

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

5.273

1.152

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

2.030

1.810

660

30

30

30

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.694

5.976

13.293

3.539

2.206

1.039

Bestemmingsreserve ISV-3

8.346

6.271

9.955

2.294

1.436

648

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

80

137

80

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.754

5.487

10.412

13.284

12.658

12.818

Toevoeging aan reserves

0

7.837

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

7.837

0

0

0

0

Vrijval reserves

3.341

2.800

2.100

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

327

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

3.000

2.800

2.100

0

0

0

Resultaat

-46.086

-60.305

-54.091

-53.282

-51.632

-51.822

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincie en opbrengsten van derden. De jaren 2016 tot en met 2020 laat een wisselend verloop zien. In de rijksmiddelen is opgenomen de raming voor Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). Daarnaast lopen andere rijksinkomsten en provinciale subsidies in de loop van de jaren af.

Voor de uitvoering van het convenant ‘Bodem en Ondergrond 2016-2020’ zijn nieuwe rijksmiddelen ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds. Ook is er in 2016 extra geld voor het Actieplan Luchtkwaliteit ontvangen.

In 2017 en verder is nog geen bijdrage ontvangen van de Rockefeller Foundation.
Op de post Opbrengsten derden is de raming opgenomen van de opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten uitvoeringen van gemeentewege (UVG).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaatslasten hebben betrekking op lasten van vast personeel en externe inhuur. De programmalasten betreffen activiteiten op het gebied van inspectie, toezicht, woningverbetering en hennep ontmantelingen.

Daarnaast zijn er ook uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen en uitvoering van projecten zoals Skaeve Huse, Kansrijke wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones. De subsidies en inkomensoverdrachten hebben betrekking op de bijdragen aan de recreatieschappen.
De doeluitkeringen Bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken) worden ingezet voor werkzaamheden op het gebied van lucht (nieuwe RAL) en de handhavingstaken door DCMR.

De programmalasten van het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaan uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorschijnende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken, Rotterdam Climate Proof.

Reserves

De onttrekkingen aan de verschillende bestemmingsreserves (m.u.v. de bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds) laat een dalend verloop zien.

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Taakmutatie dekken de verwachte werkzaamheden met betrekking tot de aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken, uitvoeringsprogramma 2015 - 2020. Daarnaast vinden er in de jaren 2016 en 2017 onttrekkingen plaats aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Luchtkwaliteit.

De reserve RCP Groene Daken, Rotterdam Climate Initiative wordt ingezet om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.

De kosten die gemaakt worden voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid worden gedekt uit de bestemmingsreserves Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) en Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

De bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges wordt conform afspraak afgebouwd naar nul. Het laatste jaar is 2017.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma wordt beïnvloed doordat na 2017 een aantal intensiveringsprojecten aflopen en doorschuiven in de tijd. Denk bijvoorbeeld aan projecten als Vergroeningsopgave, Rivierzones, Skaeve Huse. Ook lopen inkomsten vanuit Rijk en provincie af. De baten laten een wisselende ontwikkeling zien. In de jaren 2016 en 2017 worden de restant middelen doeluitkering bodem 2010 en 2014 en onrechtmatige verrijking ingezet. De lasten daarentegen dalen gestaag. Dit wordt veroorzaakt door de middelen voor het Uitvoeringsprogramma Bodem 2016-2020, namelijk pilot Botlekgebied, sanering van gasfabrieken en spoedlocaties en het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015-2018.

Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en daarmee samenhangende onttrekkingen aan ISV en IFR over de jaren 2016 tot en met 2020 verdeeld en verwerkt. De programma’s Particuliere en Bestaande Woningvoorraad lopen af in 2018.Vanaf 2019 wordt het programma Steigers op Zuid niet meer gefinancierd uit de bestemmingsreserves ISV en IFR, maar uit de algemene middelen.