Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal baten

176.584

229.448

280.556

207.701

200.851

200.651

Bijdragen rijk en mede-overheden

-19.387

15.799

5.216

10.068

10.068

10.068

Financieringsbaten

96

2

2

2

2

2

Opbrengsten derden

156.660

221.652

232.451

182.487

174.764

173.841

Overige baten

39.215

-8.005

42.887

15.144

16.016

16.739

Totaal lasten

195.300

336.366

323.674

216.275

206.695

202.860

Apparaatslasten

75.795

74.143

69.014

68.132

67.883

67.766

Inhuur

8.910

7.346

1.214

1.098

1.098

1.098

Overige apparaatslasten

2.716

2.718

2.787

2.788

2.788

2.788

Personeel

64.169

64.079

65.013

64.246

63.997

63.880

Interne Lasten

-95.879

-100.566

-111.419

-112.206

-112.831

-112.763

Beleidspecifiek vastgoed

-93.003

-103.695

-100.598

-100.390

-100.317

-100.299

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

31.554

31.938

30.620

28.062

28.295

28.168

Overige doorbelastingen

-34.431

-28.809

-41.442

-39.878

-40.809

-40.632

Programmalasten

215.385

362.789

366.080

260.350

251.643

247.858

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

50.972

133.186

137.653

88.169

85.259

86.856

Kapitaallasten

117.842

119.054

83.466

85.188

85.643

86.223

Overige programmalasten

42.925

108.790

143.019

86.667

78.303

72.267

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.646

1.759

1.942

326

2.439

2.512

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-18.716

-106.918

-43.118

-8.575

-5.844

-2.210

Onttrekking aan reserves

72.111

86.449

53.067

20.984

13.600

8.003

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

19

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

16

31

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

18

25

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

4.647

2.500

923

950

979

1.007

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

258

2.495

83

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1.707

2.050

1.016

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

35.760

51.946

34.802

13.322

7.031

1.781

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

0

7.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

21.000

13.332

8.302

6.638

5.590

5.215

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

750

1.150

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

355

0

700

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

4.802

3.900

5.284

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

1.683

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

582

162

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

200

1.253

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

200

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

157

886

215

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

96

137

175

74

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

71

150

283

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

7

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.671

3.584

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

600

300

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

306

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

1.071

2.894

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

84

0

0

0

0

Vrijval reserves

17.735

4.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

9.600

4.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

213

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

6.094

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

100

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

1.456

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

272

0

0

0

0

0

Resultaat

69.459

-19.553

9.950

12.409

7.756

5.793

Toelichting op de tabel
Baten

De baten (opbrengsten derden en overige baten) bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking bij de lasten. Het resultaat is voor grondopbrengsten daarom nihil. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkochte vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurend erfpacht) maken ook onderdeel uit van de baten (opbrengsten derden en overige baten). Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies en gemeentelijke bijdragen aan de grondexploitaties geraamd.

Lasten

De (programma)lasten bestaan uit o.a de kosten die gemaakt worden in de grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kapitaallasten, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam,  zoals Onderwijs, Parkeren en Cultuur,Sport & Cultuur zijn opgenomen onder de interne lasten.

Reserves

Een deel van de programmalasten wordt gedekt uit onder andere de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, ISV, Parkeerfonds (Nieuwe Stijl), Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met name ten behoeve van inzet op de grondexploitaties voor Hart van Zuid, Stadshavens, Sportcampus, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Inrichting Buitenruimte Gebieden en andere projecten.

Toelichting meerjarig verloop

De opbrengsten derden laten voor de jaren 2017 tot en met 2020 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afnemende grondopbrengsten. Hier staan ook lagere lasten tegenover.