Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Algemene middelen

Totaal baten

1.968.089

1.959.145

1.891.322

1.891.105

1.885.552

1.880.771

Belastingen

237.465

242.034

242.263

241.918

241.918

241.918

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.489.581

1.540.005

1.493.941

1.496.979

1.493.531

1.491.161

Dividenden

109.657

107.816

98.784

100.098

101.439

102.806

Financieringsbaten

81.710

33.308

22.281

18.907

15.596

12.802

Opbrengsten derden

39.313

38.475

38.312

36.557

36.357

35.308

Overige baten

10.363

-2.492

-4.260

-3.354

-3.289

-3.224

Totaal lasten

53.837

56.641

56.382

75.567

71.853

63.561

Apparaatslasten

49.017

37.667

26.585

22.145

21.100

21.336

Inhuur

1.040

1.570

1.022

950

950

950

Overige apparaatslasten

1.786

619

593

599

599

599

Personeel

46.190

35.478

24.970

20.596

19.551

19.787

Interne Lasten

-1.197

-433

-601

-1.164

-1.099

-1.135

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.847

8.600

8.418

7.855

7.921

7.885

Overige doorbelastingen

-9.044

-9.033

-9.020

-9.020

-9.020

-9.020

Programmalasten

6.017

19.406

30.398

54.586

51.852

43.360

Financieringslasten

60.542

57.182

64.557

72.807

77.601

72.920

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.504

3.077

3.212

2.647

2.523

2.528

Kapitaallasten

-87.712

-93.468

-75.389

-78.075

-79.187

-80.220

Overige programmalasten

26.268

48.439

34.113

53.302

47.011

44.227

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

4.415

4.177

3.905

3.905

3.905

3.905

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

1.914.252

1.902.504

1.834.940

1.815.538

1.813.699

1.817.210

VPB

0

625

500

500

500

500

VPB

0

625

500

500

500

500

Vennootschapsbelasting

0

625

500

500

500

500

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

0

-625

-500

-500

-500

-500

Onttrekking aan reserves

61.586

87.959

91.002

46.129

22.731

18.345

Algemene Reserve

27.838

65.891

80.467

19.651

1.277

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

750

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

20.621

19.332

18.345

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

32.228

19.597

9.395

4.717

0

0

Bestemmingsreserve RECP

1.521

1.521

1.141

1.141

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

200

0

0

0

0

Financieringsreserve

0

0

0

0

2.122

0

Toevoeging aan reserves

213.031

135.894

70.484

47.018

33.053

35.487

Algemene Reserve

0

0

0

0

0

2.040

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

3.839

239

239

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

6.750

6.750

6.750

6.750

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

811

44

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

104.552

70.350

36.264

24.970

24.027

23.866

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

24.918

17.419

10.874

3.000

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

70

70

70

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

12.612

10.182

9.664

9.265

9.026

8.986

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

43.300

0

0

0

0

0

Financieringsreserve

14.178

26.690

6.624

3.033

0

594

Kredietrisicoreserve

2.000

4.151

0

0

0

0

Vrijval reserves

38.301

20.339

4.366

8.333

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.158

419

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.922

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

285

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

11.047

44

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

0

0

6.573

0

0

Bestemmingsreserve NUP

4.345

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve RECP

0

0

380

380

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

286

4.175

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

869

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

65

0

0

0

0

0

Financieringsreserve

16.292

15.417

3.986

1.380

0

0

Intensivering Buitenruimte (449)

317

0

0

0

0

0

Resultaat

1.801.109

1.874.284

1.859.324

1.822.482

1.802.877

1.799.569

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit de belastingopbrengsten, rijksmiddelen uit het Gemeentefonds, dividenden en financieringsbaten over verstrekte leningen en garanties.

Lasten

De apparaatslasten hebben voornamelijk betrekking op Van Werk Naar Werk (VWNW) voor personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten en op de uitvoering van het proces belastingheffing.

De twee grootste posten onder de programmalasten bestaan uit de financieringslasten over extern aangetrokken geldleningen en de kapitaallasten waaronder de interne verrekening van de omslagrente plaatsvindt. Verder zijn onder overige programmalasten de verzekeringspremies, ingeschatte risico's voor verstrekte leningen en garanties en concernbrede stelposten de belangrijkste posten.

Reserves

De reserves die onder het programma Algemene middelen zijn opgenomen hebben betrekking op een aantal concernbrede reserves. Het gaat vnl. om de Algemene Reserve, Financieringsreserve, Kredietrisicoreserve, Investeringsfonds Rotterdam, reserves ten behoeve van de reorganisaties (Motie 31 en Rotterdam in Ontwikkeling) en de bestemmingsreserves Taakmutaties. Daarnaast is er nog de Bestemmingsreserve RECP (Rotterdam Energy and Climate Programme) t.b.v. het product Deelnemingen.

Toelichting meerjarig verloop

De totale baten laten tussen 2017 en 2020 een daling zien. Deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere verwachte rijksmiddelen en lagere financieringsbaten uit verstrekte leningen en garanties.

De jaarlijkse mutatie van het Gemeentefonds loopt voor een groot deel parallel aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. De rijksuitgaven dalen van 2016 naar 2017. Daarnaast heeft het Rijk een opschalingskorting aan de gemeenten opgelegd vanuit de redenering dat gemeenten structureel oplopend naar € 975 miljoen zouden besparen door op te schalen tot gemeenten van minstens 100.000 inwoners. Voor Rotterdam loopt de korting tot en met 2019 jaarlijks met € 3,6 mln op, in 2020 met € 5,4 mln.

De totale lasten laten tussen 2017 en 2020 een stijging zien. Zo stijgen per saldo de programmalasten. Dit is enerzijds het gevolg van de stijging van de stelpost IFR ad € 20 mln, die conform een bestendige gedragslijn, opgenomen is voor een realistisch beeld van het IFR. Verder stijgen de financieringslasten als gevolg van hogere investeringsvoornemens en een hogere externe rentelast. Anderzijds dalen de kapitaallasten door de verlaging van de omslagrente en door minder lasten van versterkte leningen en garanties.

Tegenover de stijgende programmalasten staan dalende apparaatslasten. Dit is voornamelijk het gevolg van dalende kosten bij het product Van Werk Naar Werk voor personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten.