Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Serviceorganisatie

Totaal baten

6.325

6.224

5.451

7.210

7.210

7.210

Bijdragen rijk en mede-overheden

506

100

100

100

100

100

Dividenden

0

2.000

0

0

0

0

Financieringsbaten

20

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

5.742

4.083

5.351

7.110

7.110

7.110

Overige baten

57

41

0

0

0

0

Totaal lasten

16.235

25.054

41.983

41.638

41.617

41.185

Apparaatslasten

148.735

160.396

158.717

148.910

147.551

147.551

Inhuur

12.584

18.106

13.492

11.075

10.075

10.075

Overige apparaatslasten

3.585

3.514

4.742

5.145

5.162

5.162

Personeel

132.566

138.775

140.483

132.691

132.314

132.314

Interne Lasten

-282.531

-296.302

-262.104

-242.672

-241.937

-242.291

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-287.841

-292.348

-259.728

-239.994

-238.981

-239.334

Overige doorbelastingen

5.310

-3.954

-2.376

-2.678

-2.956

-2.956

Programmalasten

150.031

160.960

145.369

135.400

136.003

135.925

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

103.039

112.567

98.550

94.098

92.086

93.332

Kapitaallasten

37.989

36.047

34.264

34.203

34.157

34.339

Overige programmalasten

9.004

12.345

12.520

7.065

9.725

8.218

Salarislasten WSW en WIW

0

0

35

35

35

35

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-9.910

-18.830

-36.532

-34.428

-34.407

-33.975

Onttrekking aan reserves

595

1.390

2.269

1.269

269

269

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

186

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

32

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

1.000

2.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

378

390

269

269

269

269

Toevoeging aan reserves

577

1.000

2.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

1.000

2.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

577

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.047

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

81

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Personeel gebieden

816

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsarchief

150

0

0

0

0

0

Resultaat

-8.845

-18.440

-36.263

-34.159

-34.138

-33.706

Toelichting op de tabel
Baten

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op de onderverhuring van gemeentelijke objecten aan derden, detacheringen van personeel bij derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk de inzet van personeel ten behoeve van de ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de overige organisatieonderdelen.
De programmalasten betreffen enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten.  Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaalslasten, zoals bijvoorbeeld rente en afschrijving. Het totaal van de lasten wordt vanaf 2013 doorbelast naar alle beleidsproducten en zijn daar zichtbaar onder de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.

Reserves

Innovatie is één van de sporen binnen de ICT service organisatie. De middelen van de bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek).

Toelichting meerjarig verloop

In de begroting van de Rotterdamse Serviceorganisatie is sprake van een daling van de personeelskosten tot en met 2018. Dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Hier staat een daling in de doorbelasting van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover.