Bijstellingen voorjaarsnota

In de raadsvergadering van 7 juli 2016 is de voorjaarsnota vastgesteld met onderstaand financieel kader. De toelichtingen op de bijstellingen zijn te vinden bij de desbetreffende programma's en producten in de voorjaarsnota. Naar voorjaarsnota 2016-2020

Financieel Kader

2016

2017

2018

2019

2020

Beginstand Omissie 2016

0

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-8.773

-38.388

-30.487

-36.837

-14.389

Intensiveringen

-4.700

-17.814

-17.482

-4.476

-4.476

Bezuinigingen

720

14.820

14.820

19.120

19.870

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

0

0

0

0

0

Reserves

12.753

41.382

33.149

22.193

-1.005

Eindtotaal 

0

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

2016

2017

2018

2019

2020

Accountantskosten

-145

-145

-145

-145

-145

Budget Gebiedscommissies

-541

0

0

0

0

Democratische vernieuwing 

0

-300

-300

0

0

Groei juridische capaciteit Bestuur en Dienstverlening

23

23

0

0

0

Dividend multidiensten 

2.000

0

0

0

0

Groei juridische capaciteit Openbare Orde en Veiligheid

25

25

0

0

0

Dekking programma Citylab

0

39

39

0

0

Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking HvH

-411

0

0

0

0

Bestuursopdracht Parkeren

26.912

935

35

35

35

Groei juridische capaciteit Verkeer en Vervoer

13

13

0

0

0

Dekking programma Citylab

0

58

58

0

0

Evenementenfonds

-110

-110

-110

-110

-110

Eindafrekening Economische Kansenzones II

1.751

0

0

0

0

Dekking programma Citylab

0

34

34

0

0

vrijval reserves 

14

0

0

0

0

Dekking programma Citylab

0

66

66

0

0

Jeugdsportfonds

0

-300

-300

-300

-300

Kwaliteitsslag sportvoorzieningen

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Sportvoorzieningen basis op orde

0

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Zwembaden Hoek van Holland en Pernis

0

-447

-347

-347

-347

Bibliotheek Hart van Zuid

-2.500

0

0

0

0

Motie Verveen (extra middelen Cultuur)

-500

-1.000

-1.000

0

0

Evenementenfonds

-440

-440

-440

-440

-440

Vrijval bestemmingsreserves

319

0

0

0

0

Citylab

0

59

59

0

0

De Larenkamp

0

0

0

0

0

Diverse knelpunten Sport

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserves 

1.273

0

0

0

0

Bed, Bad, Brood

107

109

0

0

0

Programma Innovatie e.a.

2.779

-266

-2.625

-2.123

-2.046

Taaleis 

1.217

-651

0

0

0

BUIG

5.308

-3.800

-1.900

-1.900

-1.900

BUIG - toevoeging reserve

-2.903

0

0

0

0

Democratische vernieuwing - Citylab

0

85

85

0

0

Re-integratie

1.000

0

0

0

0

Wet taaleis onvermijdelijk deel 

0

-693

0

0

0

Dekking binnen portefeuille (kasschuif 2016-2017) onvermijdelijk

0

-566

0

0

0

Bewindvoering (onderdeel bijzondere bijstand)

-5.122

-5.122

-5.122

-5.122

-5.122

Vrijval Bestemmingsreserve Participatie Gebieden

127

0

0

0

0

Extra baten ESF

900

0

0

0

0

dekking verdeling clusters

0

934

926

1.306

1.297

Onderhoud nieuwe buitenruimte

0

-400

-800

-1.200

-1.600

Beheer en onderhoud (correctie structurele reeks)

0

0

0

-1.250

-1.250

Toename juridische capaciteit

75

75

0

0

0

Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak

127

127

127

127

127

Democratische vernieuwing

0

79

79

0

0

Monumenten

-65

0

0

0

0

Kansrijke Wijken

-613

0

0

0

0

Skeave Huise 

-206

0

0

0

0

Rivierzone en ecologie 

-500

-200

0

0

0

C2 deponie

0

-800

0

0

0

Luchtmiddelen

-750

0

0

0

0

Geluid

-321

0

0

0

0

Voorziening stads Vastgoed

45

0

0

0

0

Programma Citylab

0

20

20

0

0

Hart van Zuid

-92

-92

-92

-92

-92

Schiekadeblok

320

-2080

-2080

0

0

Onderhoud MOP

-3800

0

0

0

0

Leegstand onderwijsportefeuille

-3500

-1750

0

0

0

Kostprijsdekkende huur Cultuur

-700

-700

-700

-700

-700

Zelfbouw 

-100

-150

-150

0

0

BTW/OZB RET

-4098

-616

-616

-616

-616

Vrijval reserve Infrastructuur 

4000

0

0

0

0

BBV-wijzigingen grondexploitaties 

-9000

0

0

0

0

Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder

-1556

-1520

-1460

-1450

-1260

P+R Beverwaard

-1543

0

0

0

0

Bestuursopdracht Parkeren

0

0

0

0

0

Opbrengst verkopen (nieuwe begrwz.) nav Retraite financieel kader

0

2250

7600

700

220

dekking verdeling clusters

0

124

123

173

172

Loonbijstelling (cao)

0

-11.000

-9.500

-9.000

-9.000

Vrijval algemene reserve a.g.v. extrapolatie 

0

0

0

0

20.586

Stelpost VJR 2015

-3.550

-3.550

-3.550

-3.550

-3.550

Dividendbijstellingen

10.321

0

0

0

0

Hogere opbrengsten OZB

92

92

92

92

92

Algemene uitkering Gemeentefonds

3.000

-6.000

-3.000

-6.500

-7.200

Liquidatie Stadsregio

1.000

0

0

0

0

Aanpassing omslagrente naar 3%

0

9.000

9.000

9.000

9.000

Invoering Individueel Keuze Budget

-23.000

0

0

0

0

Bestedingsanalyse 2016

500

0

0

0

0

Bestuursopdracht Parkeren

400

400

400

400

400

Hogere opbrengsten belastingen

0

500

500

500

500

Consequenties invoering VPB

-500

-500

-500

-500

-500

Asielakkoord: Decentralisatie AWBZ en Jeugdhulp 

500

0

0

0

0

Asielakkoord: Tegenprestatie 

550

0

0

0

0

Herijking Businesscase Concernhuisvesting

-6.344

-1.702

-1.549

-2.009

-1.819

Bijdrage Programma Serviceorganisatie aan herijking Businesscase Concernhuisvesting

0

644

500

530

350

Dividend Multi Employment Rotterdam B.V. 

1.000

0

0

0

0

Dividend SSC Flex B.V.

1.000

0

0

0

0

Voorziening Loyershof

41

0

0

0

0

Diverse mutaties kostenplaatsen

-2.602

-3.179

-7.944

-6.346

-5.171

Totaal

-8.773

-38.388

-30.487

-36.837

-14.389

Intensiveringen

2016

2017

2018

2019

2020

Fonds Bijzondere Noden

-400

0

0

0

0

Thuisbezorgen reisdocumenten

0

0

0

0

0

Plan Oost

0

-2.200

0

0

0

Vervoer over water 

-250

-600

-600

-600

-600

Stedelijke agenda Haven

-250

-500

-500

0

0

Renovatie Gymnasium op zuid

0

0

0

0

0

Dierenasiel  

0

0

-75

-75

-75

Taal en Integratie statushouders

0

-1.175

-1.575

0

0

Vraagwijzer in de wijken (IJsselmonde)

0

0

0

0

0

Extra inzet sociaal isolement - Lombardijen

0

0

0

0

0

Kralingse Plas

0

-200

-200

-200

-200

Beheer van Parken evenementenproof

0

-40

-80

-80

-80

Beheer Openbare toiletvoorziening

0

-200

-200

-200

-200

Nota Rotterdam Schone Stad

-1.550

-3.700

-3.700

0

0

Beheer en onderhoud Museumpark

0

-175

-350

-350

-350

Plan Oost

0

-2.000

-5.000

0

0

Duurzaam

0

-1.000

-1.000

0

0

Funderingsloket

0

-448

-448

-448

-448

Rotterdam wet, uitbreiding screening

0

-507

-507

0

0

intensivering huisvesting statushouders

-890

-640

-390

0

0

Dierenasiel  

0

-550

0

0

0

Gebiedsontwikkeling CS

-300

0

0

0

0

Aantrekkende markt SO

-500

-850

-850

-850

-850

Asielakkoord: Taal en Integratie 

0

1.175

1.575

0

0

Asielakkoord: Intensivering Huisvesting 

890

640

390

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-1.000

-2.000

-1.000

0

0

Diverse mutaties kostenplaatsen

-450

-2.844

-2.972

-1.673

-1.673

Totaal

-4.700

-17.814

-17.482

-4.476

-4.476

Bezuinigingen

2016

2017

2018

2019

2020

Verkeersonderneming

0

0

0

0

250

Verkeersveiligheid en Fietspaden 

0

0

0

500

1.000

Leraren CAO

0

0

0

1.000

1.000

Lucht en Geluid

0

0

0

900

900

Duurzaam

0

0

0

900

900

Particuliere voorraad Zuid

0

0

0

1.000

1.000

Aanpak huisjesmelkers

320

320

320

320

320

Taakstelling onderbesteding

400

0

0

0

0

Gedeeltelijk uitkeren loon- en prijspeilcompensatie

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Totaal

720

14.820

14.820

19.120

19.870

Reserves

2016

2017

2018

2019

2020

Sluitpost Algemene Reserve

12.753

41.382

33.149

22.193

-1.005