Raad

De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden en vertegenwoordigt de inwoners van Rotterdam. Het product raad geeft inzicht in de kosten die gemoeid zijn met de financiële vergoeding van raadsleden, het organiseren en faciliteren van raads- en commissievergaderingen, vergoedingen aan fracties en fractieondersteuners en overige kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken van de raad.

Product lasten

0 %

Product baten

0 %