Vergunningen en toezicht

De gemeente Rotterdam bewaakt de kwaliteit van de te bouwen en gebouwde omgeving in Rotterdam. Het gaat om de gebouwen zelf en het gebruik ervan, en het stimuleren en ondersteunen van een zorgvuldige omgang met monumenten en met religieus erfgoed in het bijzonder. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een veilige, mooie, gezonde en leefbare stad. Dat doet de gemeente door:

  • vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van Omgevingsrecht (de Woningwet, wet Ruimtelijke Ordening, WABO), gericht op nieuwbouw, verbouw en de bestaande woningvoorraad;
  • vergunningverlening, toezicht en handhaving die voortvloeit uit de Erfgoedwet en de Monumentenverordening Rotterdam, en de begeleiding van een gebiedsgerichte aanpak van cultuurhistorisch erfgoed;
  • uitvoering van een programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %